Corporate News

Thu, 03 Nov 2016 13:26:43 GMT
Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets lokaler på adress Mobilvägen 10 i Lund.

Anmälan om deltagande m.m.

För att få delta i årsstämman ska aktieägare

-- dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 18 november 2016,

-- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 21 november 2016, gärna före kl. 12.00.

Anmälan kan göras per brev och ställas till Anoto Group AB på adress Mobilvägen 10, 223 62 Lund, per telefon 046-540 12 00 eller per e-mail till EGM@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisations­nummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 21 november 2016. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets kontor i Lund och på bolagets hemsida www.anoto.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 18 november 2016.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter 9. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna 10. Val av styrelseledamöter 11. Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare 12. Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseledamot 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna styrelsens beslut av den 17 oktober 2016 att öka bolagets aktiekapital med högst 926 970 kronor, från 49 801 549,36 kronor till högst 50 728 519,36 kronor, genom nyemission av högst 46 348 500 aktier. Teckningskursen per aktie är USD 0,0231348938 (motsvarnade 0,20 kronor enligt växelkursen 8,64495141 för USD/SEK). Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av ABLE Investment Advisors Inc. Teckning av aktierna ska ske på en särskild teckningslista senast den 17 oktober 2016. Betalning av de tecknade aktierna ska erläggas senast tre bankdagar efter godkännande av emissionsbeslutet vid en extra bolagsstämma. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med att aktierna är införda i den av Euroclear Sverige AB förda aktieboken.

Val av styrelseledamöter m.m. (punkterna 8-10)

Bolaget har ännu inte fått förslag angående nya styrelseledamöter. Om bolaget erhåller sådana förslag före bolagsstämman, kommer förslagen omedelbart offentliggöras på bolagets webbplats, www.anoto.com.

Beslut om antagande av incitamentsprogram för koncernens ledande befattningshavare (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar anta ett incitamentsprogram enligt nedan för ledande befattningshavare som är anställda i koncernen. Programmet ska dock inte omfatta CEO i Bolaget. Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar att reducera det incitamentsprogram för ledande befattningshavare som beslutades vid årsstämman 2016 från 65 250 000 optioner till 21 750 000 optioner och att programmet från årsstämman 2016 enbart ska omfatta CEO i bolaget.

Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna intjänas med en tredjedel per år under löptiden för programmet och intjänandet av optionerna är villkorat av att deltagaren har varit anställd i Anoto Group under minst 12 månader från dagen för utställandet av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget senast den 31 december 2019. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 26 oktober 2016 till och med den 25 november 2016.

Incitamentsprogrammet omfattar högst 51 760 000 optioner, motsvarande cirka 2,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016. Det maximala antalet personaloptioner som kan tilldelas vardera ledande befattningshavare ska vara 15 000 000 personaloptioner.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att utställande av ytterligare personaloptioner enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana förvärv faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om utställande av personaloptioner till styrelseledamot (punkt 12)

Aktieägaren ABLE Investment Advisors Inc. föreslår att bolagsstämman godkänner utställande av 6 000 000 personaloptioner till styrelseledamoten Henric Ankarcrona, representerande cirka 0,24 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016.

Det föreslagna incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna intjänas med en tredjedel per år under löptiden för programmet och intjänandet av optionerna är villkorat av att deltagaren är eller har varit en styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall tillgänglig för omval som styrelseledamot under minst 12 månader från dagen för utställandet av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget senast den 31 december 2019. Varje option berättigar innehavaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris som motsvarar 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 26 oktober 2016 till och med den 25 november 2016.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att uppdraget som styrelseledamot i bolaget upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla kompetenta personer som styrelseledamöter i bolaget. ABLE Investment Advisors Inc. anser att införande av ett incitamentsprogram enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att en styrelseledamot i bolaget tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i bolaget. Sådana förvärv faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner (punkt 13)

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 57 760 000teckningsoptioner, motsvarande cirka 2,2 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016. Tecknings­optionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotterbolaget Anoto AB.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier och/eller konvertibler (punkt 14)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 507 000 000 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget inklusive de ytterligare 259 348 500 nyemitterade aktier som beslutades av styrelsen den 17 oktober 2016.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan jämte tillhörande redogörelser och yttranden enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finns tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på bolagets webbplats www.anoto.com senast tre veckor före bolagsstämman samt kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i bolaget

Per den 3 november 2016 fanns det 2 277 077 468 aktier och lika många röster i Anoto Group AB. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i november 2016

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen


Download PDF