Corporate News

Thu, 12 Jan 2017 14:00:00 GMT
Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Lund, 12 januari 2017 – Vid dagens extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av konvertibler

Bolagsstämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens beslut av den 2 december 2016 att emittera ett icke säkerställt konvertibelt obligationslån med ett nominellt belopp om högst 9,2 miljoner kronor. Konvertiblerna får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tecknas av Inhye Kim. Konvertiblerna ska emitteras och tecknas till en kurs motsvarande 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Det konvertibla obligationslånet löper utan ränta. Konvertiblerna ska betalas genom kvittning av del av Inhye Kims fordran om 2,4 miljoner singaporianska dollar (SGD) (cirka 15,5 miljoner kronor) mot Bolaget. Konvertibelinnehavare äger rätt att under tiden från och med 20 kalenderdagar efter dagen för teckning av konvertiblerna till och med den 15 november 2018 utbyta hela eller delar av sin fordran enligt konvertiblerna mot nya aktier i Bolaget. Den initiala konverteringskursen är 0,135 kronor per aktie. Lånet förfaller till betalning den 5 december 2018 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande, tel. +46 46 540 12 00

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2017 kl. 15:00 CET.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF