Corporate News

Fri, 24 Feb 2017 07:45:00 GMT
RAPPORT JANUARI – DECEMBER 2016

-- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 236 MSEK (193) och nettoomsättningen för kvartalet blev 68 MSEK (55)

-- Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -242 MSEK (-108) och resultatet efter skatt för kvartalet blev -34 MSEK (-40). Kvartalet har påverkats av flera poster av engångskaraktär med en total negativ inverkan motsvarande -4,1 MSEK.

-- Bruttomarginalen för perioden har minskat till 34% (44%), detta beror huvudsakligen på förvärven av Livescribe och Pen Generations. Dessa två förvärv tillför dock genom Livescribe en stabil omsättning medan Pen Generations tillför välbehövlig tillväxt.

-- Overheadkostnader under kvartalet uppgick till 66 MSEK. Detta var avsevärt lägre än under föregående kvartal som en följd av de kostnadsbesparande åtgärderna.

-- Vinst per aktie efter utspädning för perioden uppgick till -0,13 SEK (-0,13) och -0,01 SEK (-0,04) för kvartalet.

-- ABLE Investment Advisors Inc., ett koreanskt företag, har ingått ett avtal om att investera 6 MUSD i Anoto, vilket ersätter det tidigare avtalet med SMark Inc. 1,6 MUSD av den totala summan har redan mottagits och ytterligare 1,9 MUSD förväntats bli överfört i Mars 2017.

-- Omstruktureringaktiviteter och reducerade kostnader börjar ge positiva effekter på resultatet, men Anoto står fortfarande inför vissa finansiella utmaningar. För ytterligare information, se "Risker och osäkerhetsfaktorer".

Kommentarer från VD

Efter en mödosam period av omstruktureringar börjar Anoto nu visa tecken på att den svåra omvandlingsprocessen visar resultat. Dessa tecken inkluderar att intäkterna under det fjärde kvartalet 2016 ökade med 70 % jämfört med föregående kvartal och bruttomarginalen på 34,1 % var omkring 3 % högre än föregående kvartal. Samtidigt som Anoto uppvisade förbättrad försäljning, medförde den nya organisationen att overheadkostnaderna för Q4 minskade med 11 % i jämförelse med Q3.

Dessa väsentligt reducerade overheadkostnader är ett resultat av att vi har rationaliserat både vår personalstyrka och våra kontor. Sedan den pågående omvandlingen inleddes under det andra kvartalet 2016 har vi konsoliderat flera kontor och sagt upp omkring 90 anställda och konsulter. Detta har bidragit till en minskning av overheadkostnaderna motsvarande uppskattningsvis 15 MSEK per kvartal i förhållande till genomsnittet för Q1­–Q3.

Förutom att ytterligare reducera kostnader under Q4 har vi även fortsatt att säkerställa våra räkenskaper genom förbättrad kontroll av lagersaldon och kundfordringar. Denna genomgång resulterade i att Anoto reserverade eller skrev ned över 10 MSEK. Inkluderande alla negativa engångsposter som totalt upgick till -4,1 MSEK var rörelseförlusterna för kvartalet 34 MSEK, vilket var 72 MSEK lägre än föregående kvartal.

Asien fortsätter att vara en stark marknad för Anoto med betydande ökande intäkter i Japan och Korea. Försäljningen inom verksamheten Enterprise Forms förblev svag under Q4, men framtida utsikter i tillväxtmarknader börjar se uppmuntrande ut. Intäkterna i USA har förblivit stabila trots de betydande kostnadsbesparingar som har åstadkommits genom minskad personal samt avvecklade kontor.

Det är viktigt att notera att Anoto uppnådde ovanstående resultat samtidigt som företaget var involverat i en rättstvist med LeapFrog, vilket försenade leveransen av en viktig pennkomponent samt fördröjde intäkter. Denna tvist hanteras nu på ett sätt som är fördelaktigt för båda parter tack vare samarbete istället för kostsamma och destruktiva rättsprocesser.

Produktifieringen av Anoto DNA (ADNA) gjorde stora framsteg under Q4 och en förbättrad version väntas under Q1 2017. Affärsmässigt och tekniskt samarbete med SMark fortsatte under Q4, även om ABELS utbetalning av medel till Anoto har försenats på grund av vissa problem relaterade till rörelsekapital som företaget var tvunget att hantera.

UTSIKTER

2016 har varit ett utmanande år som har kännetecknats av de tuffa besluten att gå från en hårdvarufokuserad organisation till en organisation som bygger en lönsam framtid baserad på programvara, egenutvecklade mönster och robust bildbearbetning. Utmaningarna kommer säkert att fortsätta under 2017, men vi förväntar oss att den omstrukturerade organisationen med tre affärsområden kommer att bidra positivt till verksamheten samtidigt som Anoto DNA (ADNA) tillför möjligheter för en kraftig tillväxt. Med sänkta kostnader motsvarande 106 MSEK och denna spännande portfölj som stöd för tillväxt räknar Anoto med betydande förbättringar vad gäller företagets ekonomiska resultat under 2017.

Joonhee Won

VD, Anoto Group AB (publ)

Anoto Group AB (publ) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl 08.45 den 24 februari 2017.

FINANSIELL KALENDER 2016

Årsredovisning 28 April 2017

Bolagsstämma 17 Maj 2017

För ytterligare information

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD Email: ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ.) org.nr. 556532-3929 Mobilvägen 10 SE-223 62 Lund, Sverige Tele: +46 46 540 12 00 www.anoto.com


Download PDF