Corporate News

Sun, 18 Jun 2017 18:05:23 GMT
Korrigering av rapporten för Q4 2016

Lund den 18 juni 2017 - I samband med revisionen av årsredovisningen för 2016 har Anoto Group AB:s revisorer bett bolaget att göra en ändring av redovisningen av negativt minoritetsintresse.

En sådan förändring kommer att skapa en avvikelse i årsredovisningen från Q4 rapporten: förändringen avser beslutet att inte genomföra förvärvet av ett dotterbolag (Destiny Wireless) under Q4 2016 vilket resulterade i att Anotos andel reducerades till 49 procent och dotterbolagets dekonsolidering från Anoto Group.

I Q4 rapporten fördes ett belopp om -21 miljoner kronor, som motsvarade minoritetens aktieägarintresse i Destiny, direkt mot Anotos eget kapital. Anoto har nu fått rådet av sina revisorer att beloppet om -21 miljoner kronor skulle ha inkluderats i resultaträkningen för perioden 1 januari 2016 - 31 december 2016.

Den tidigare redovisningen av beloppet diskuterades med revisorerna under Q4 2016 före publiceringen av Q4 rapporten men under färdigställandet av årsredovisningen för 2016 har revisorerna påpekat att beloppet skall föras till resultaträkningen för perioden trots att det är fråga om en kassaflödesneutral och teknisk förändring.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ)Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF