Corporate News

Tue, 01 Aug 2017 06:53:59 GMT
DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2017

-- Koncernen gjorde ett rörelseresultat på 6,7 MSEK och en nettovinst på 575 000 SEK för Q2 2017.

-- Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 43 %, inklusive licensintäkter på 1 miljon USD och ökade marginaler för Pen Generations.

-- Overheadkostnaderna f ö r kvartalet uppgick till 15 MSEK, en avsev ä rd nedg å ng fr å n Q1 2017 (48 MSEK) och Q4 2016 (80 MSEK). Detta beror p å att de kostnadsbesparande å tg ä rder p å verkar verksamhetsresultatet.St ö rre delen av overheadkostnaderna f ö r kontoret i Lund ing å r fortfarande i siffran f ö r Q2.

-- Den f ö rsta halvan av 2017 noterade f ö retaget 95 MSEK i int ä kter, minus 25 MSEK i r ö relseresultat och en nettof ö rlust p å 37 MSEK.

-- Intäkterna för kvartalet ökade från 45,7 MSEK till 49,1 MSEK, detta trots minskningen av arbetsstyrkan.

KOMMENTARER FRAN VD

Förvärvet av Pen Generations börjar betala sig då det snabbt håller på att bli Anotos största intäkts- och vinstkälla. Den senaste tidens tillväxt i Asien inom vår affärsverksamhet Utbildning har inneburit att Anoto behövt fördubbla produktionskapaciteten för pennor från Pen Generations. Med fortsatt tröghet för försäljningen inom Formulär och en säsongsbetingad och övergående stiltje inom affärsverksamheten Anteckningar, är Pen Generations för närvarande den största ljusglimten bland de befintliga affärsområdena.

Återigen, minskningen av antalet anställda påverkade inte intäkterna då intäkterna för Q2 uppvisade en ökning med 7,4 % jämfört med Q1.

Q2 innebär en vändpunkt för Anoto. Omstruktureringarna och de kostnadsbesparande åtgärderna är nästan avslutade och ledningen kan istället fokusera på att öka försäljningen. Sista veckan i juni stod Anoto värd för ett rundabordssamtal för globala lösningar i Seoul, Sydkorea, där företaget delade med sig av sin färdplan och FoU i fråga om pennorna. Detta är ett exempel på Anotos nya satsning på transparent kommunikation och ett aktivt samarbete inom Anotos omfattande globala partnernätverk.

UTSIKTER

Under andra halvan av 2017 kommer Anotos ledning att koncentrera sig på att öka försäljningen inom affärsområdena Formulär och Anteckningar. Vi intensifierar dessutom redan vår försäljningsverksamhet när det gäller Anoto DNA (ADNA), nu när detta spännande initiativ är klart för kommersiell lansering.

Efter att på senare tid ha haft nöjet att tillbringa mycket tid med våra kunder är jag mer övertygad än någonsin om att det finns en betydande marknad för Anotos patentskyddade teknik. Det verkar uppenbart att Anoto tidigare aldrig riktigt har gjort någon medveten, strategiskt inriktad insats för att öka sin användarbas. Det är vansinnigt att prata om marknadsandelar när man säljer några hundra tusen pennor om året till en global befolkning på nästan 8 miljarder människor. Det är inte heller relevant att tala om konkurrens med handdatorer eftersom det finns många områden där det krävs en penna snarare än en handdator. Med rundabordssamtalet för globala lösningar som inledning börjar vi nu marknadsföra vår teknik och våra produkter från grunden och försöker tänka som ett startupföretag.

Som en av våra kunder så väl uttryckte saken är det så att Anotopennan "förändrar allt, utan att förändra någonting". Det är ett verktyg som inte kräver någon utbildning och som är relativt enkelt att anpassa. En av våra viktigaste kunder, som även är professor vid MIT, sade: "En Anotopenna är inte bara en penna. Det är ett precisionsinstrument och det vet ni inte om." Det finns goda skäl till att vi har kunder som varit lojala mot oss i åratal och, som trots tidigare brister, fortfarande tror på Anoto och vår teknik. Vi utvecklas nu till vår potential.

I början av juli 2017 lanserade Anoto ett erbjudande om konvertibler för att säkra rörelsekapital för att möta den ökande efterfrågan och att för att förbereda tillverkningslinjer och lager inför vår lansering av en ny penna det tredje kvartalet i år. Vi kunde avsluta detta erbjudande den 21 juli med 32,5 MSEK insamlade på mindre än en månad från tillkännagivande till avslut. Vi gjorde detta utan att ta hjälp av något värdepappersföretag och utan någon bred försäljningsverksamhet omfattande prospekt. Trots en låsning av kapitalet på sex månader kunde vi få in avsevärt mycket mer än vi hade förväntat oss. Jag tror att det här är ett tecken på att investerarnas förtroende återvänder till Anoto. Rörelsevinsten har, tillsammans med intäkterna från erbjudandet, inneburit att Anotos finansiella ställning förbättrats avsevärt.

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2017 kl. 08:45 CET

Kalender för 2017

Q3 rapport - 7 december 2017

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information.

För ytterligare information

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD Email: ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ.) org.nr.556532-3929 Mobilvägen 10 SE-223 62 Lund, Sverige Tele: +46 46 540 12 00 www.anoto.com


Download PDF