Corporate News

Fri, 01 Sep 2017 14:34:17 GMT
Kommuniké från extra bolagsstämma den 1 september 2017

Lund, 30 juni 2017 – Vid dagens extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordning

Bolagsstämman beslutade om en sammanläggning av aktier till relationen 1:30, varigenom trettio (30) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie och bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Ytterligare information om sammanläggningen av aktier, inklusive avstämningsdag och detaljer om handeln i Anoto-aktien på Nasdaq Stockholm, kommer att offentliggöras så snart styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. För att verkställa sammanläggningen av aktier beslutade bolagsstämman om ändring av § 5 i bolagsordningen, varigenom det lägsta och det högsta antalet aktier i Bolaget skall vara 33,333,333 respektive 133,333,332.

Beslut om ändring av vissa villkor i de incitamentsprogram som godkändes på årsstämman 2017

Bolagsstämman beslutade om ändring av vissa villkor i incitamentsprogrammen som beslutades vid årsstämman den 30 juni 2017. Istället för att optioner som tilldelats ska kunna utnyttjas med maximalt en tredjedel per år ska samtliga optioner efter intjäning kunna utnyttjas till och med den senare tidpunkten av 31 augusti 2020 och två år efter uppfyllande av ovan beskrivna villkor för intjäning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande

Anoto Group AB (publ)

+46 70 326 66 81

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Denna information är sådan information som Anoto Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017 kl. 16:30 CET.

About Anoto Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions, having historically used its proprietary technology to develop smartpens and the related software. These smartpens enrich the daily lives of millions of people around the world. Now Anoto is also using its pattern, optics, and image-processing expertise to bridge between the analogue and digital domains through an initiative known as Anoto DNA (ADNA). ADNA makes it possible to uniquely and unobtrusively mark physical objects and then easily identify those individual objects using ubiquitous mobile devices such as phones and tablets. ADNA is enabling exciting possibilities for product innovation, marketing insights, and supply-chain control. Anoto is traded on the Small Cap list of Nasdaq Stockholm under ANOT.


Download PDF