Corporate News

Wed, 20 Sep 2017 18:36:44 GMT
Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Anoto Group AB

Lund, 20 september 2017 – Vid den extra bolagsstämman i Anoto Group AB (publ) den 1 september 2017 fattades beslut om en sammanläggning av aktier till relationen 1:30, varigenom trettio (30) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Vidare bemyndigades styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

Anotos styrelse har idag beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara onsdagen den 4 oktober 2017.

Tidsplan för sammanläggningen:

-- Sista dagen för handel i Anotos aktie innan sammanläggningen är måndagen den 2 oktober 2017

-- Första dag för handel i Anotos aktie efter sammanläggning är tisdagen den 3 oktober 2017, vilket innebär att aktiekursen från och med den denna dag kommer att återspegla effekten av sammanläggningen

-- Avstämningsdag för sammanläggningen är onsdagen den 4 oktober 2017

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Anotos aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 3 oktober 2017 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0010415281.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 2 976 942 732 aktier till 99 231 424 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,60 kronor per aktie. Sammanläggningen av aktier kommer att innebära en motsvarande omräkning av utestående konvertibler och incitamentsprogram i Anoto.

De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 30 kommer vederlagsfrit att erhålla aktier från Nerthus Investments Limited, bolagets största aktieägare, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 30. Tillhandahållande av s.k. utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. Nerthus Investments Limited har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämt delbart med 30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, CEO

För ytterligare information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller maila till ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, 223 62 Lund

tel. +46 46 540 12 00

About Anoto

Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions, having historically used its proprietary technology to develop smartpens and the related software. These smartpens enrich the daily lives of millions of people around the world. Now Anoto is also using its pattern, optics, and image-processing expertise to bridge between the analogue and digital domains through an initiative known as Anoto DNA (ADNA). ADNA makes it possible to uniquely and unobtrusively mark physical objects and then easily identify those individual objects using ubiquitous mobile devices such as phones and tablets. ADNA is enabling exciting possibilities for product innovation, marketing insights, and supply-chain control. Anoto is traded on the Small Cap list of Nasdaq Stockholm under ANOT.


Download PDF