Corporate News

Thu, 09 Nov 2017 07:45:00 GMT
RAPPORT JANUARI–SEPTEMBER 2017

-- Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 51,6 MSEK, vilket utgör en ökning med 30 % på årsbasis och med 5 % på kvartalsbasis. Ökningen beror i första hand på stabil försäljning för Pen Generations och ökande försäljning för Livescribe.

-- Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 41 % jämfört med 31 % under föregående år. Marginalen är ungefär densamma som för föregående kvartal (43 %) och inkluderar inverkan av en uppgörelse om ett depositionskonto om 375 000 USD och ökade marginaler för Livescribe och Pen Generations.

-- Overheadkostnaderna för kvartalet uppgick till 17 MSEK. Det utgör en väsentlig minskning från 112 MSEK för samma kvartal föregående år. Kostnaderna för detta kvartal överensstämmer tämligen väl med föregående kvartal (15 MSEK) trots de slutliga åtagandena vid avvecklingen av verksamheten vid kontoret i Lund.

-- Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK vilket innebär två positiva kvartal i rad. Resultatet kontrasterar starkt mot -103,9 MSEK som rapporterades 2016. Förändringen till det bättre beror på ökande försäljning, förbättrade bruttomarginaler, den betydande kostnadsbesparingen till följd av omstruktureringen samt nedskrivningen av engångskaraktär (37,7 MSEK) under föregående år.

Kommentarer från VD

Anoto uppnådde ett positivt rörelseresultat för andra kvartalet i rad. Betydande omsättningsökning kunde emellertid inte uppnås, i första hand på grund av minskad efterfrågan för befintliga pennor eftersom kunder senarelade sina order för pennor i väntan på att en ny penna skulle komma.

Den nya AP-701 pennan, kallad U-pen (förkortning av Ubiquitous Pen), är Anotos nya penna med produktion som startat i november 2017. De flesta tekniska specifikationerna har förbättrats jämfört med den tidigare pennan samtidigt som hela tillverkningspriset sänkts. Minskad tillverkningskostnad uppnåddes huvudsakligen genom pennans design där vi gjorde det möjligt att sänka tillverkningskostnaden (MVA, den kostnad som är hänförlig till fabriken) genom pennans enkla design. U-pennan har uppdaterad firmware som gör det möjligt att använda pennan i plattformarna Anoto, Livescribe eller Pengen. Den kan, med andra ord, användas som en formulärpenna, en penna för digitala anteckningar och en penna för strömmad utbildning. Den har ett dual-mode Bluetooth chip (Classic och LE) samt längre batteritid (10 timmar kontinuerligt skrivande) i en penna med den minsta diametern (11 mm) vi någonsin har producerat.

Pennan slår rekord i många avseenden. Den slår rekordet för kortaste utvecklingstid (10 månader) från start till mål. Den slår också rekordet för minsta utvecklingsbudget. Den är den mest kompakta pennan när det gäller diameter och längd. Den är pennan med lägsta tillverkningskostnad. Och slutligen har den kortaste tillverkningsledstiden. Med den här pennan har ett avgörande misstag från tidigare pennor rättats till. Eftersom tidigare pennor använde komponenter med lång ledtid tog det lång tid att leverera färdiga produkter till kunder. Kortare ledtider för komponenter betyder snabbare leverans och bättre service till kunder.

Effekten av U-Pen är betydelsefull för Anotos nya prisstrategi att ta mindre betalt för hårdvara och maximera återkommande intäkter genom intäkter från programvara och mönster. I synnerhet genomgår affärsområdet Enterprise Solutions en fullständig omstrukturering av sin affärsmodell, varvid vi erbjuder en prisstruktur som möjliggör lägre inledande investering och ökar användningen av pennor. För att stödja en sådan omvandling utvecklar Anoto en ny plattform för att komplettera den befintliga Anoto Live Forms (ALF). Den nya plattformen Anoto Enterprise Forms (AEF) är i första hand inriktad på stora företag och ökar skalbarhet och hur lätt det går att integrera i kundens eget system.

Tidigare hade Anoto olika plattformar, olika utvecklingsverktyg för mjukvaruutvecklare (SDK) samt olika firmware i Livescribe, Pen Generations och Anoto. Trots att alla tre plattformarna använde Anoto-teknologi, kunde olika pennor inte fungerar med olika Anotos mönster och mobilappar. Dubblering av kostnader för att upprätthålla de olika plattformarna var oundviklig. Med den nya U-Pen har Anoto till slut uppnått full konvergens och integrering. Det är ett annat skäl till att tillkomsten av U-Pen är viktigt för Anoto.

Under tredje kvartalet av innevarande år har Anoto slutfört den första utvecklingsfasen för ADNA-teknologi och kommersiellt lanserat appen ADNA Discovery. Den första fasen kallas "Interaktivt papper" där Anoto utvecklade mönster, som är nästan osynliga för blotta ögat, och som gör böcker, tidningar, annonser och andra pappersprodukter digitalt interaktiva. ADNA-teknologi skiljer sig markant från alla andra befintliga alternativ när det gäller tryckbarhet, unika egenskaper och tillämpningarnas flexibilitet. I ADNA kan många olika mönster tillämpas på en enstaka sida och möjliggöra olika former av interaktion med läsare.

Den viktigaste aspekten på lanseringen är att den möjliggör lätt omställning till ADNA-teknologi för kunderna. I stället för att fungera som en tjänsteleverantör för ett fåtal kunder är ADNA nu en produkt snarare än en tjänst. Den aktuella versionen av ADNA gör det möjligt för kunder att tillämpa ADNA på sina produkter med hjälp av ADNA SDK och sina egna befintliga resurser för apputveckling.

Rörelsekostnaderna (OPEX) förblev oförändrade på 17 MSEK och utvecklingskostnaderna för U-Pen minimerades. Avgångsvederlag och omstruktureringskostnader för kontoren i Lund och Norrköping ingår fortfarande i rörelsekostnaderna för tredje kvartalet men förväntas upphöra i november 2017.

UTSIKTER och framtida strategi

Jag anser att Anoto nu är ett helt annat företag. Det har en annan affärsmodell, dramatiskt förbättrad och effektiv kostnadsstruktur samt en väldefinierad strategi för diversifiering. Det är min avsikt att skapa en stabil intäktsbas för Anoto så att bolaget inte längre är beroende av stora engångsaffärer för sin överlevnad. Förvärvet av Livescribe medför viss stabilitet eftersom försäljningen i detaljhandeln sällan fluktuerar på ett volatilt sätt. Genom att ändra sammansättningen av vår kundbas inom affärsområdet Företagsformulär från småskaliga SI partners till storskaliga kunder som betjänas direkt kommer också stabiliteten att öka. Det är kärnan i det som jag kallar Anoto 2.0.

Anoto 2.0 definieras som en effektiv och produktiv organisation: enkel produktstruktur (en firmware-bas, en programvaruplattform och en sammanhängande hårdvaruportfölj), minskat beroende av hårdvara, ökad betoning på återkommande programvaru- och mönsterintäkter samt en diversifierad intäktsstruktur.

Anoto har nu bara fyra tydliga affärsområden: ADNA, Företagsformulär, Anteckning och Utbildning (OEM). Bolaget har ett enhetligt FoU-team, ett tillverkningsteam, ett integrerat team för programvara och mobilappar samt ett försäljningsteam. Dessa slimmade team hanterar på ett effektivt sätt Anotos hela produktsortiment.

Tro det eller ej, Anoto har omvandlats fullständigt på ett år. Men vi har fortfarande väg kvar att gå. Vi håller på att ta de sista stegen i omskapandet av företaget och vi har påbörjat utvecklandet av en annan penna inom plattformen och denna förväntas vara färdig i juni nästa år. När detta uppnåtts kommer det att innebära en ytterligare minskning av vår utvecklingstid.

Q4 utgör början på Anoto 3.0. Produktionen av den nya AP 701 pennan har börjat i november 2017. Vårt mål inom affärsområdena Formulär och Utbildning (OEM) är att koncentrera oss på ett begränsat antal storskaliga kunder som köper flera hundra tusen pennor per år. För närvarande för vi diskussioner med ett globalt läkemedelsföretag om att utveckla en biometrisk penna för digital verifieringskedja (Digital Audit Trail). Vår penna har tids- och datumstämpel men med den biometriska pennan kommer det att vara möjligt att bestyrka användaren också. Pennan förväntas öppna nya marknader för användning i stor skala. Vi arbetar också med ett utbildningsföretag om att bygga en plattform för utbildning och testning online med användning av vår penna. Vår penna är en idealisk inmatningsenhet för testning och utbildning online. Vi förväntar oss att dessa initiativ kommer att leda till att ett stabilt och tillräckligt intäktsflöde byggs upp.

Om vi har fem kunder som vardera köper 200 000 pennor om året kommer vi att ha en stabil verksamhet med en miljon enheter och med betydande återkommande programvaruintäkter. Det innebär att de stora engångstransaktioner som Anoto historiskt sett har förlitat sig på nu kommer att bli "kronan på verket".

Vi har nu klarat av kostnadsbesparingarna men fokus på effektivitet och produktivitet kommer att fortsätta. Vi har nu avslutat arbetet med att lägga bördorna från förr bakom oss. Jag anser att vi har alla de rätta pusselbitarna för att till slut gå vidare. Ökande intäkter och vinster kommer att ge oss medel för att satsa på vår framtid och att förverkliga våra mål för Anoto 3.0.

Joonhee Won VD, Anoto Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 08.45 CET.

KALENDER FÖR 2018

Q4 rapport – 28 februari 2018

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information. För ytterligare information

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD Email: ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929 Mobilvägen 10 SE-223 62 Lund, Sverige Tele: +46 46 540 12 00 www.anoto.com


Download PDF