Corporate News

Wed, 01 Jun 2016 06:00:00 GMT
Anoto slutför förvärvet av Pen Generation Inc.

Lund, 1 juni 2016 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget per den 31 maj 2016 slutfört förvärvet av Pen Generation Inc. (”Pen Generation”) och beslutat om apport­emission av 144 689 816 nya aktier.

Den 8 februari 2016 offentliggjorde Anoto att Bolaget ingått avtal om förvärv av Pen Generation. Bolaget som inriktar sig främst på utbildningsmarknaderna i Asien har viktig expertis inom masstillverkning och utveckling av lågprispennor som är avgörande för expansionen mot konsumentmarknader.

Anoto har per den 31 maj 2016 förvärvat dels resterande aktier i Pen Generation för en köpeskilling om 3 kronor kontant, dels utestående fordringar mot Pen Generation om totalt cirka KRW 10,1 miljarder (cirka 70,4 miljoner kronor). Den köpeskilling som Bolaget ska utge till säljarna av fordringarna mot Pen Generation består av sammanlagt 144 689 816 nya aktier i Anoto. De nya aktierna har tecknats av SOLiD Edu, Inc., SOLiD Technologies, Inc., MHL Corp. och Amicus Wireless, Inc., som är säljare av fordringarna.

Värdet på apportegendomen har av styrelsen fastställts på basis av Bolagets egen värdering och förhandlingar med säljarna av fordringarna mot Pen Generation. Styrelsen har gjort värderingen av fordringarna baserat på värdet på Pen Generation på skuldfri basis och därvid beaktat bolagets intäkter under perioden april 2015 till och med mars 2016 samt en bedömning av framtida intäkter för perioden april 2016 till och med mars 2017.

Baserat på stängningskursen om 0,269 kronor för Anotos aktie på Nasdaq Stockholm den 31 maj 2016 beräknar styrelsen i Bolaget att apportegendomen i form av fordringar om totalt cirka KRW 10,1 miljarder (cirka 70,4 miljoner kronor) mot Pen Generation kommer att upptas till ett sammanlagt värde om cirka 38,9 miljoner kronor i Bolagets balansräkning.

Joonhee Won, CEO för Anoto säger: ”Förvärvet av Pen Generation är viktigt för oss. Det konsoliderar inte enbart Anotos pennportfölj, utan medför även tillgång till asiatiska kunder med stora inköpsvolymer. Pen Generations lågkostnadspennor innebär även en utökad marknadspotential till mer priskänsliga kunder. Jag är verkligen glad att vi lyckats slutföra detta välbehövliga förvärv.”

För ytterligare information, vänligen kontakta: Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ) Org. nr. 556532-3929, Mobilvägen 10, SE- 223 62 Lund Tel. +46 46 540 12 00

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 1 juni 2016.

Om Anoto Anoto är världsledande inom lösningar för digitalt skrivande. Bolagets teknologi möjliggör pen input med hög precision på i stort sett alla ytor. Anoto verkar över hela världen genom ett globalt partnernätverk som levererar användarvänliga digitala skrivlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data. Anotos aktie är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista under tickern ANOT.


Download PDF

 

Subscribe to receive updates by email