March 16, 2020

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 20 000 000 stamaktier med en premium mot marknadspriset och tillförs härigenom MUSD 2,1

Stockholm, 16 mars 2020 – Styrelsen i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från extra bolagsstämma den 13 januari 2020, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 20 000 000 stamaktier till en teckningskurs om USD 0,11 per aktie (motsvarande cirka SEK 1,03 per aktie) (”Nyemissionen”). Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 15 procent mot stängningskurs den 13 mars 2020. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att utöka aktieägarbasen med institutionella investerare, vilket anses viktigt mot bakgrund av osäkerheten på marknaden och marknadsvolatiliteten med anledning av coronaviruset.

Nyemissionen har tecknats av Soltworks Co Ltd (”Soltworks”), ett IKT-bolag listat på KOSDAQ. Soltworks investerade i Anoto i november 2019 och i och med denna ytterligare investering kommer Soltworks att äga cirka 19 procent av det totala antalet aktier i Anoto, vilket gör Soltworks till Bolagets största aktieägare.

”Vi är glada att se ytterligare en investering från en strategisk partner som Soltworks, som därmed blir Anotos största aktieägare. Investeringen är en tydlig bekräftelse från Soltworks avseende Anotos framtida utsikter”, säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto.

Genom nyemissionen tillförs Anoto cirka MUSD 2,1 före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 13 procent av aktiekapitalet efter utspädning.

Anoto avser att använda emissionslikviden för att producera pennor för lagerhållning i förberedelse för förväntad ökad efterfrågan av KAIT-pennor samt för förestående lansering av nya pennmodeller för Livescribe som kommer att kallas the Symphony och Andante.

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 mars 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.