April 8, 2022

Anoto genomför en kvittningsemission om 5 MSEK

Stockholm den 8 april 2022 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) meddelade i pressmeddelande den 6 april 2022 att det lån som Anoto erhöll från svenska investerare och som offentliggjordes genom pressmeddelande den 10 augusti 2021 nu delvis konverteras till aktier. Den konvertering som det hänvisades till genomförs genom en kvittningsemission.

Styrelsen för Anoto har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2021, beslutat om kvittningsemission om 6 666 666 aktier (”Kvittningsemissionen”). Härigenom tillförs Anoto genom kvittning 5 MSEK före emissionskostnader. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Anoto ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt ingånget låneavtal.

Teckningskursen i Kvittningsemissionen är 0,75 SEK per aktie, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för Anoto-aktien under de tio senaste handelsdagarna före dagen för begäran om kvittning. Betalning ska erläggas genom kvittning av fordran mot Anoto. Samtliga tecknade aktier har tilldelats.

Kvittningsemissionen medför en utspädningseffekt om ca 2,9 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar med 6 666 666 från 222 269 336 till 228 936 002. 

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 april 2022, kl. 15:45 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.