October 4, 2022

Anoto genomför en riktad nyemission och styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma med förslag om godkännande av ytterligare en nyemission

Stockholm, den 4 oktober 2022 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) har beslutat om att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022, genomföra en riktad nyemission. Styrelsen har vidare beslutat att, villkorat godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra ytterligare en riktad nyemission. Kallelse till extra bolagsstämma med förslag om att godkänna styrelsens beslut att genomföra en riktad nyemission kommer att publiceras separat.

Nyemission av units

Avseende den riktade nyemissionen som styrelsen beslutat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022, har styrelsen beslutat öka Bolagets aktiekapital med 1 000 000,804698 kronor genom nyemission av högst 1 666 668 stamaktier. Styrelsen har vidare beslutat, med stöd av samma bemyndigande, att emittera högst 555 556 teckningsoptioner av serie 2022/2023, vilka berättigar till teckning av totalt 555 556 stamaktier, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med
333 333,601566 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2022/2023. Nyemissionen av stamaktier och teckningsoptioner ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade units (”Den första nyemissionen”). En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023.

Rätt att teckna de nya aktierna och teckningsoptionerna i Den första nyemissionen tillkommer ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget rörelsekapital samt kapital för att driva utvecklingsprojekt och därigenom stärka Bolagets finansiella flexibilitet, likviditet och soliditet. Teckningskursen per unit är 1,800000009 kronor, motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,600000003 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Emissionskursen har fastställts enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionsbeslutet av Den första nyemissionen. En (1) teckningsoption av serie 2022/2023 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2023 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 5 oktober 2022 till och med den 5 oktober 2022 2023 och teckningskursen är 0,600000003 SEK. Genom Den första nyemissionen tillförs Anoto ca 1 000 000 kronor före emissionskostnader. Den första nyemissionen innebär en direkt utspädningseffekt om ca 0,7 procent av aktiekapitalet efter utspädning. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas innebär Den första nyemissionen ytterligare en utspädningseffekt om ca 0,2 procent av aktiekapitalet efter utspädning. Samtliga tecknade units har tilldelats.

Nyemission av units villkorat godkännande vid extra bolagsstämma

Avseende den riktade nyemissionen har styrelsen beslutat, villkorat godkännande vid extra bolagsstämma, att öka Bolagets aktiekapital med 2 000 001,609396 kronor genom nyemission av högst 3 333 336 stamaktier. Styrelsen har vidare beslutat, villkorat godkännande vid extra bolagsstämma, att genomföra en nyemission av 1 111 112 teckningsoptioner av serie 2022/2023, vilka berättigar till teckning av totalt 1 111 112 stamaktier, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med 666 667,203132 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2022/2023. Nyemissionen av stamaktier och teckningsoptioner ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade units (”Den andra nyemissionen”). En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023.

De nya aktierna och teckningsoptionerna i Den andra nyemissionen får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tecknas av Bolagets styrelseordförande Jörgen Durban och Bolagets VD Joonhee Won. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget rörelsekapital samt kapital för att driva utvecklingsprojekt och därigenom stärka Bolagets finansiella flexibilitet, likviditet och soliditet. Teckningskursen per unit är 1,800000009 kronor, motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,600000003 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Emissionskursen har fastställts enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för beslutet av Den andra nyemissionen. En (1) teckningsoption av serie 2022/2023 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2022/2023 ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 5 oktober 2022 till och med den 5 oktober 2023 och teckningskursen per aktie ska vara 0,600000003 kr. För det fall extra bolagsstämma godkänner Den andra nyemissionen innebär den en direkt utspädningseffekt om ca 1,4 procent av aktiekapitalet Efter utspädning. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas innebär Den andra nyemissionen ytterligare en utspädningseffekt om ca 0,4 procent av aktiekapitalet efter utspädning. Samtliga tecknade units har tilldelats.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD för Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 oktober 2022, kl. 08:45 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.