January 18, 2022

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 7 500 000 stamaktier och tillförs därigenom cirka 5,9 miljoner SEK

Stockholm, den 18 januari 2022 – Styrelsen i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2021, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 7 500 000 stamaktier till en teckningskurs om 0,781 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan investerare och Anoto och motsvarar en premie om cirka 3,6 procent mot stängningskurs den 17 januari 2022.

Nyemissionen har tecknats av en grupp internationella investerare. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Samtliga tecknade aktier har tilldelats.

Genom nyemissionen tillförs Anoto cirka 5,9 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,5 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar från 215 658 150 till 223 158 150.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att finansiera uppbyggnaden av en egen produktionsanläggning i Mexiko utöver den produktionsanläggning som redan används och drivs av en tredje part.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 januari 2022, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.