April 30, 2022

Anoto offentliggör årsredovisningen för 2021 och korrigerar för en mindre förändring av resultatet för 2021

Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) offentliggör idag årsredovisningen för 2021. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.anoto.com.

Jämfört med i bokslutskommunikén kommunicerade resultat redovisar Anoto två mindre förändringar i resultatet i årsredovisningen. Den första korrigeringen avser det konsoliderade resultatet för värdering av goodwill, som inte omvärderades med hänsyn tagen till valutakurser per 31 december 2021 i bokslutskommunikén. Genom att på ett korrekt sätt omvärdera goodwill baserat på avistakurser vid utgången av 2021 redovisar koncernen en omräkningsvinst på 7,9 MSEK, som har inkluderats i övrigt totalresultat i årsredovisningen. Motsvarande ökning av värderingen av goodwill återspeglas även i koncernens koncernbalansräkningen i årsredovisningen, vilket ökat balansomslutningen med 7,9 MSEK. Vidare har en korrigering av koncernens konsoliderade resultat avseende värdering av koncernens optionsprogram gjorts. Beräkningen av totalkostnaden för personaloptionsprogrammen har justerats under 2021 på grund av förändringar i antaganden avseende graderad intjäning, vilket ökat personalkostnaderna för verksamhetsåret 2021 med 1,2 MSEK jämfört med vad som redovisades i bokslutskommunikén, till totalt 3,5 MSEK. Nettoeffekten av de två justeringarna på koncernens resultat är en positiv effekt på 6,7 MSEK. Koncernens totalresultat för 2021 uppgår därmed till -51,8 MSEK jämfört med -58,5 MSEK som redovisades i bokslutskommunikén. Vinst per aktie uppgår till -0,25 jämfört med i bokslutskommunikén redovisade -0,28.

Optionsjusteringen har även påverkat moderbolagets resultat genom att personalkostnaderna ökat för verksamhetsåret 2021 med 1,2 MSEK jämfört med vad som redovisades i bokslutskommunikén. Samma justering har även minskat moderbolagets resultat för 2021 från 15,0 MSEK som redovisades i bokslutskommunikén, till 13,9 MSEK i årsredovisningen.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, vänligen besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 april 2022, kl. 20:30 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.