June 28, 2022

Stämmokommuniké från årsstämma den 28 juni 2022 i Anoto Group AB (publ)

Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 28 juni 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningarna samt utdelning

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2021 samt att fritt eget kapital i moderbolaget balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jörgen Durban, Anders Sjögren och Dennis Song. Vidare nyvaldes Hyun Yong Kim (Hy Kim) som styrelseledamot. Årsstämman valde Jörgen Durban till styrelseordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor.

Antagande av incitamentsprogram för verkställande direktören i Bolaget

Årsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för den verkställande direktören i Bolaget. Incitamentsprogrammet innebär att den verkställande direktören vederlagsfritt kommer att tilldelas aktieoptioner och omfattar sammanlagt högst 7 000 000 optioner, vilket motsvarar cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Optionerna som tilldelas Bolagets verkställande direktör tjänas in pro rata, med 1/36 per månad, till dess att samtliga optioner är intjänade efter tre år och kan utnyttjas efter tre år från tilldelningsdagen.

Optionerna kan utnyttjas för att köpa stamaktier i Bolaget inom en femårsperiod räknat från tilldelningsdagen minus en dag, varefter alla utestående optioner förfaller. Varje option berättigar den verkställande direktören att köpa en stamaktie i Bolaget till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm för varje handelsdag under tiden från och med den 20 juni 2022 till och med den 4 juli 2022.

Antagande av incitamentsprogram för styrelseordförande i Bolaget

Årsstämman beslutade att anta ett incitamentsprogram för styrelseordförande i Bolaget. Incitamentsprogrammet innebär att styrelseordförande vederlagsfritt kommer att tilldelas aktieoptioner. Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 7 000 000 optioner, vilket motsvarar cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Optionerna som tilldelas Bolagets styrelseordförande tjänas in pro rata, med 1/36 per månad, till dess att samtliga optioner är intjänade efter tre år och kan utnyttjas efter tre år från tilldelningsdagen.

Optionerna kan utnyttjas för att köpa stamaktier i Bolaget inom en femårsperiod räknat från tilldelningsdagen minus en dag, varefter alla utestående optioner förfaller. Varje option berättigar deltagarna att köpa en stamaktie i Bolaget till ett pris motsvarande 120 procent av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 14 000 000 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,60 kronor, motsvarande cirka 6,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförandet av nyemissionerna är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och för att säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

Syftet med bemyndigandena enligt ovan är att kunna besluta om återköp av aktier av serie C för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 45 787 200 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

Beslut om att väcka talan

Årsstämman beslutade att väcka skadeståndstalan mot bolagets tidigare revisor Grant Thornton Sweden AB samt att godkänna att sådan talan redan har väckts av Bolaget grundad på fel och försummelse samt dröjsmål vid utförande av revisors-uppdrag under åren 2020 – 2021, innefattande bl.a. revision av årsbokslut för räkenskapsåren 2019 respektive 2020.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.