July 31, 2023

Anoto Group AB genomför en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner och tillförs 15,6 miljoner kronor

Stockholm, 31 juli 2023 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (“Anoto”) har, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, beslutat om en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner. Genom emissionen tillförs bolaget 15,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Samtliga konvertibler har tecknats av en utländsk institutionell investerare. Konvertiblerna emitteras till en kurs motsvarande 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Det konvertibla lånet löper inte med ränta. Konvertibelinnehavare äger rätt att under tiden från och med den 20 augusti 2023 till och med den 20 januari 2025 konvertera hela eller delar av konvertibellånet till nya stamaktier i Bolaget. Konverteringskursen uppgår till 0,52 kronor per stamaktie, vilket motsvarar 130 procent av Anoto-aktiens stängningskurs den 28 juli 2023. Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2025 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.

Styrelsen i Anoto har även beslutat emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner till deltagare i ovanstående konvertibelemission. Samtliga teckningsoptioner har därför tecknats och tilldelats samma utländska institutionella investerare. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 31 januari 2025 teckna en ny stamaktie i Anoto till en teckningskurs om 0,52 kronor, vilket motsvarar 130 procent av Anoto-aktiens stängningskurs den 28 juli 2023. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget på ett tidseffektivt sätt önskar utnyttja nuvarande marknadsförhållanden och för att möjliggöra diversifiering av finansieringskällor med ett nytt skuldinstrument som inte löper med ränta. Teckningskursen för konvertiblerna med tillhörande teckningsoptioner har bestämts efter förhandling och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig. Konvertibel­emissionen kompletterar den företrädesemission av stamaktier som bolaget nyligen genomfört och med sista teckningsdag den 2 juni 2023. Teckningskursen i företrädesemissionen uppgick till 0,40 kronor per stamaktie och endast en mindre andel av nyemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 31 juli 2023 kl. 13.45 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.