June 27, 2024

Anoto Group AB har ingått ett konvertibelt investeringsavtal som tillför bolaget USD 1 500 000 och har återanställt Hans Haywood som Group CFO och Pedro Pinto som Group CTO

Anoto Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Anoto”) meddelar idag att Bolaget har ingått ett konvertibelt investeringsavtal med Mark Stolkin och DDM Debt AB, två större aktieägare i Anoto. Investerarna kommer tillsammans att investera 1 500 000 USD i form av konvertibla lån. Vid konvertering kommer Bolaget att skapa aktier genom en eller flera kvittningsemissioner. De medel som Bolaget erhåller genom denna finansiering ska användas för allmänna företagsändamål för genomförandet av Bolagets affärsplan.

Förfallodag för de konvertibla lånen är den 28 december 2024. Utestående lånebelopp löper med en ränta om 8,00 procent per år. Ränta ska betalas vid den tidigare tidpunkten av (i) förfallodagen för lånen och (ii) den dag då lånebeloppet omvandlas till stamaktier i Anoto.

På begäran av en investerare ska utestående lånebelopp, helt eller delvis, plus upplupen ränta, omvandlas till nyemitterade stamaktier i Bolaget till en konverteringskurs om 0,42 kr, vilket motsvarar aktiernas aktuella kvotvärde, och till en fast växelkurs på 10,51 SEK/USD. Vid en kvalificerad finansieringsrunda ska dock utestående lånebelopp automatiskt konverteras till nyemitterade stamaktier i bolaget till en konverteringskurs motsvarande 75 procent av teckningskursen i den kvalificerade finansieringsrundan och vid en fast växelkurs om 10,51 SEK/USD. En “kvalificerad finansieringsrunda” avser förekomsten av en företrädesemission i Bolaget som huvudsakligen görs i finansieringssyfte mot kontant vederlag eller genom kvittning mot utestående fordringar på Bolaget, som tillför Bolaget en likvid om minst 2,3 miljoner USD (eller motsvarande belopp i SEK), inklusive deltagande från Bolagets befintliga aktieägare men exklusive rådgivnings- och arrangemangsarvoden, transaktionskostnader och utgifter.

Anoto kommer att ställa säkerhet för lånen under det konvertibla investeringsavtalet och kommer att bestå av en förstahandspant i företagshypotek i Anoto AB om 20 miljoner kronor och en förstahandspant över Anoto AB:s aktier i KAIT Knowledge AI Holdings Pte. Ltd.

Anoto har återanställt Hans Haywood till Group CFO och Pedro Pinto som Group CTO. Hans Haywood kommer även att fungera som VD för Anoto AB, ett dotterbolag till Anoto Group AB, och dess dotterbolag.

 

För ytterligare information kontakta:

Kevin Adeson, styrelseordförande för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 27 juni 2024 kl. 19.45 CEST.

 

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.