September 21, 2020

Anoto Group genomför en riktad nyemission om 7,022 miljoner stamaktier och tillförs därigenom 1 miljon USD

Stockholm, 21 september 2020 – Styrelsen i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 7 022 560 stamaktier till en teckningskurs om 0,14 USD per aktie (motsvarande cirka 1,25 SEK per aktie) (”Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan investerare och Anoto och motsvarar en premie om cirka 9,7 procent mot genomsnittlig volymviktad betalkurs under 10 handelsdagar närmast före styrelsens emissionsbeslut.

Nyemissionen har tecknats av Soltworks Co Ltd (”Soltworks”), ett IKT-bolag listat på KOSDAQ och för närvarande Anotos största ägare (19 % innan och 22 % efter Nyemissionen). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

”Soltworks fortsätter att se ett långsiktigt värde i såväl Anoto som KAIT. Det faktum att Soltworks är villigt att investera till en premie mot marknadspriset, särskilt under en tid präglad av COVID-19, vittnar om deras tro på Anoto och KAIT. I samband med att vi ökar produktionsvolymen är vi glada över att se att vår största institutionella investerare kliver fram för att finansiera Bolaget”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

”Vi är glada med utvecklingen hos Anoto och KAIT och kommer att stödja Anotos verksamhet genom att distribuera Anotos och KAIT:s produkter i Sydkorea. Vi tror starkt på den långsiktiga potentialen och kommer fortsätta att vara en av Anotos största aktieägare”, säger Chulsoon Choi, VD för Soltworks.

Genom nyemissionen tillförs Anoto cirka 8,8 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar från 170 262 257 till 177 284 817.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att producera pennor för lagerhållning i förberedelse för förväntad ökad efterfrågan av KAIT-pennor.

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 september 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.