June 9, 2023

Anoto Group offentliggör utfall av företrädesemission om 20,5 miljoner kronor

Teckningsperioden i företrädesemissionen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller “Bolaget”) löpte ut den 2 juni 2023. Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 69,3 procent. Garantiåtaganden om 15 740 288 aktier motsvarande cirka 30,7 procent av aktierna i företrädesemissionen kommer således att utnyttjas. Anoto kommer genom emissionen att tillföras cirka 20,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

  • Teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 69,3
  • 14,1 procent av företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter och 55,2 procent av företrädesemissionen har tecknats utan stöd av teckningsrätter.
  • Garantiåtaganden om 15 740 288 aktier motsvarande cirka 30,7 procent av aktierna i företrädesemissionen har tagits i anspråk.
  • Syftet med företrädesemissionen är att, tillsammans med den riktade emissionen om 20 miljoner kronor som godkändes av extra bolagsstämma den 4 maj 2023, finansiera en snabb leverans av pennor avseende en potentiell order och för att betala tillbaka utestående skuld. 

 

Anotos VD Joonhee Won kommenterar:

”Under den senaste månad har Anoto anskaffat cirka 70 miljoner kronor genom en riktad emission, en företrädesemission och försäljning av aktier i KAIT. Likviden används till att betala tillbaka utestående skuld, utveckla vår verksamhet samt stärka vårt team. Vid offentliggörandet av företrädesemissionen fastställdes teckningskursen till en premie i förhållande till stängningskursen för Bolagets stamaktie. Det fantastiska resultatet i kapitalanskaffningarna beror på vår kärnteknik och innovation inom smartpennor där vi tydligt är marknadsledande. Samtidigt som världen fortsätter att digitaliseras är det få av oss som vill förlora våra pennor. Detta är särskilt tydligt i klassrummet där handskrift är en grundläggande färdighet som är kopplad till intresse och inlärning. Även om vi fortfarande har mycket arbete framför oss tror jag att idag markerar en viktig vändpunkt för Anoto.”

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 20,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader, vilka uppgår till cirka 1,5 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattar 51 247 103 nya aktier. Teckningskursen var 0,40 kronor per ny aktie och teckningsperioden löpte ut den 2 juni 2023. Företrädesemissionen var garanterad till 50 procent, motsvarande 10 miljoner kronor. 14,1 procent av företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter och 55,2 procent av företrädesemissionen har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Garantiåtaganden om 15 740 288 aktier motsvarande cirka 30,71 procent av aktierna i företrädesemissionen har tagits i anspråk.

Antalet aktier i Anoto ökar genom företrädesemissionen med 51 247 103 stamaktier, från 230 611 964 aktier, till 281 859 067 aktier. Antalet aktier i Anoto ökar totalt genom företrädesemissionen och den nyligen genomförda riktade emissionen med 101 247 103 stamaktier, från 230 611 964 aktier, till 331 859 067 aktier. De nya aktier som tecknats i företrädesemissionen beräknas registreras hos Bolagsverket omkring vecka 25. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som tilldelats aktier omkring den 8 juni 2023. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till dem som erhållit tilldelning av aktier.

Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer att infalla när Bolagsverket registrerat företrädesemissionen och BTA omvandlats till stamaktier, utan särskild avisering från Euroclear, vilket beräknas ske omkring vecka 25.

RÅDGIVARE

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 9 juni 2023 kl. 08:15.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även 47,8 procent av aktierna i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.