September 6, 2018

Anoto offentliggör företrädesemission om cirka 26 miljoner kronor

Stockholm, 6 september 2018 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) har beslutat att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2018, genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner om cirka 26 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Sammanfattning

  • Nyemission om cirka 26 miljoner kronor, före emissionskostnader, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Anoto.
  • Emissionslikviden kommer att användas till lanseringar av såväl nya pennor i Livescribes Aegir-serie som en penna med fingeravtryckssenor benämnd Watson samt produktion av pennor att hållas i lager inför den stundande expansionen av Livescribes satsning på konsumentmarknaden.
  • Teckningsperioden kommer att löpa från den 24 september 2018 till och med den 8 oktober 2018.

Bakgrund och motiv

Anoto är ett teknikföretag, internationellt känt för innovation inom området informationsrika mönster och optisk läsning av dessa mönster. Företaget är ledande inom digitala skriv- och ritlösningar, och har historiskt använt sin egen teknik för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runt om i världen. Anoto använder nu också sitt mönster samt sin optik- och bildbehandlingsexpertis för att överbrygga klyftan mellan analoga och digitala domäner, genom ett initiativ som kallas Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt, och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter såsom smartphones och läsplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan.

Under de senaste åren har Anoto genomgått en strategisk transformation i tre faser i syfte att stöpa om verksamheten och därigenom uppnå förbättrad lönsamhet. Omstruktureringsfasen påbörjades under det andra kvartalet 2016. Återuppbyggnadsfasen påbörjades under det fjärde kvartalet 2017 och avslutades under det andra kvartalet 2018. Anoto har nu gått in i transformationsfasen med fokus på omvandling för att bli en mer enhetlig global aktör. Inom ramen för denna omvandling lanserar Anoto nu fyra varianter av Livescribes Aegir-serie samt en penna med fingeravtryckssensor benämnd Watson. Det är nödvändigt att hålla ett tillräckligt antal pennor i lager för konsumentverksamheten. Ett anpassat lager av pennor möjliggör snabbare ledtider i samband med försäljning. När Anoto nu förbereder sig för tillväxt är det avgörande för Bolagets tillväxtstrategi att ha ett tillräckligt lager av pennor. Som en följd härav genomför Anoto företrädesemissionen.

Företrädesemissionen

Den 6 september 2018 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2018, om nyemission av aktier och teckningsoptioner, i form av så kallade units, om 26 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för Anotos befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2021.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla uniträtter är den 20 september 2018. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 18 september 2018 och exklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen från och med den 19 september 2018.

Teckningskursen har fastställts till 3 kronor per unit, motsvarande en kurs om 3 kronor per aktie. Teckningsoptionerna av serie 2018/2021 erhålls vederlagsfritt. Detta innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Anoto högst cirka 26,0 miljoner kronor före emissionskostnader, genom utgivande av högst 8 665 765 nya aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 5 199 459 kronor, samt utgivande av högst 8 665 765 teckningsoptioner av serie 2018/2021. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 2 maj 2019 till och med den 30 april 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas innebär det att Bolaget tillförs ytterligare cirka 34,7 miljoner kronor.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 24 september 2018 till och med den 8 oktober 2018. Anotos styrelse har rätt att förlänga teckningsperioden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget senast den 8 oktober 2018.

Investerare har även möjlighet att teckna units utan stöd av uniträtter. För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen bestämma att tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela units i första hand till de som också tecknat units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter; i andra hand till potentiella investerare vars investeringar i Bolaget bedöms vara av kommersiell strategisk betydelse för Bolagets framtida utveckling; i tredje hand i förhållande till de som tecknat units utan stöd av uniträtter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kan komma att få sin ägarandel utspädd med cirka 7,1 procent till följd av det ökade antalet aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 8 665 765 aktier. Den totala utspädningseffekten, om såväl företrädesemissionen fulltecknas samt att teckningsoptionerna nyttjas fullt ut, är cirka 13,3 procent. Aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina uniträtter.

De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att ansöka om handel i de nya teckningsoptionerna på Nasdaq First North.

Teckningsåtaganden

Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto, Inhye Kim och Nerthus Investments Limited, har åtagit sig att teckna sig för sina pro rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 0,2 procent, 2,4 procent respektive 9,2 procent vardera av företrädesemissionen.

Informationsmemorandum

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett informationsmemorandum som kommer offentliggöras den 11 september 2018.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen (angivna datum avser 2018)

11 september Beräknad dag för offentliggörande av informationsmemorandum
18 september Sista dag för handel i Anotos aktie inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
19 september Första dag för handel i Anotos aktie exklusive rätt att delta i företrädesemissionen
20 september Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i Anotos aktiebok kommer att erhålla uniträtter för deltagande i företrädesemissionen
24 september –
4 oktober
Handel med uniträtter
24 september –
8 oktober
Teckningsperiod
11 oktober Offentliggörande av preliminärt utfall

Legal rådgivare

Setterwalls är legal rådgivare till Anoto.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto: www.anoto.com eller e-post ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400 

Denna information är sådan information som Anoto är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2018 kl. 08:00 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i Anoto. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner i Anoto kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Anoto beräknar kunna offentliggöra omkring den 11 september 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Anotos aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Anoto anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Anoto inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga