May 11, 2023

Anoto offentliggör prospekt

Anoto offentliggjorde den 5 april 2023 att bolaget befinner sig i långt framskridna diskussioner om en potentiell order om flera hundra tusen pennor och att styrelsen beslutat att genomföra en riktad emission och en företrädesemission uppgående till totalt cirka 40 miljoner kronor för att för att finansiera en snabb leverans av pennor avseende den potentiella ordern och för att betala tillbaka utestående skuld. Den riktade emissionen och företrädesemissionen godkändes på extra bolagsstämma den 4 maj 2023.

Prospektet upprättas dels med anledning av upptagande till handel på Nasdaq Stockholm av 50 miljoner stamaktier och som med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt erbjudits Beof Company Ltd, dels med anledning av upptagande till handel av högst 51 247 103 stamaktier inom ramen för kommande företrädesemission samt på frivillig basis avseende det erbjudande av aktier som sker inom ramen för företrädesemissionen (”Prospektet”). Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Anoto webbplats, https://www.anoto.com/investors/financing-documents/. Inom några dagar kommer Prospektet även publiceras i Finansinspektionens prospektregister, www.fi.se.

Detta pressmeddelande offentliggjordes, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, kl. 18:15 den 11 maj 2023. Detta pressmeddelande utgör en annons enligt artikel 2(k) i prospektförordningen (EU) 2017/1129.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Viktig information

Detta pressmeddelande är annonsering i enlighet med artikel 2(k) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Pressmeddelandet är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt Prospektförordningen. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolaget eller de värdepapper som erbjuds och som tas upp till handel. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Det fullständiga Prospektet har offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.anoto.com och Hagberg & Aneborns hemsida, www.hagberganeborn.se. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Anoto har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.