April 30, 2024

Anoto publicerar sin årsredovisning för 2023 och korrigerar för förändringar i resultatet som redovisats i bokslutskommunikén

Stockholm den 30 april 2024 – Anoto Group AB (publ) (”Anoto”) publicerar idag sin årsredovisning för 2023 och korrigerar för förändringar i resultatet som redovisats i bokslutskommunikén som publicerades den 29 februari 2024. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.anoto.com.

Jämfört med tidigare kommunicerade resultat i bokslutskommunikén för 2023 redovisar Anoto en förändring av resultatet i årsredovisningen. Korrigeringarna av koncernens resultat är föranledda av uppdateringar gjorda i samband med koncernens nedskrivnings­prövning och finansiella prognoser, och avser nedskrivningar av goodwill, aktiverade kostnader och investeringar i Knowledge AI Inc., ett tidigare dotterbolag och för närvarande ett intressebolag till Anoto. Koncernen har skrivit ned 59,3 MSEK av goodwill i Livescribe Inc., och helt skrivit ned återstående goodwill i Anoto Korea med 37,6 MSEK. Dessutom har koncernen helt skrivit ned sin återstående investering på 38,4 MSEK i Knowledge AI Inc. och 13,6 MSEK av sina lånefordringar. Slutligen har koncernen också helt skrivit ned sin aktiverade FoU relaterad till Knowledge AI Inc., totalt 2,8 MSEK och ytterligare 2,6 MSEK av aktiverad FoU för en produkt som närmar sig slutet av sin livslängd. Samtliga nedskrivningar har en negativ inverkan på koncernens resultat med en total effekt på 154,3 MSEK. Koncernens resultat för 2023 uppgår till -84,2 MSEK jämfört med vad som redovisades i bokslutskommunikén, 70,1 MSEK, och vinsten per aktie uppgår till -0,25 SEK jämfört med 0,29 SEK. Siffrorna har uppdaterats i årsredovisningen för 2023.

Koncernen redovisar även en mindre förändring i moderbolagets resultat. Korrigeringarna i moderbolagets resultat är relaterade till nedskrivning av andelar och lånefordringar i dotterbolag. Som ett resultat av uppdaterad nedskrivningsprövning i dotterbolag har moderbolaget skrivit ned 6,2 MSEK på värdet av moderbolagets andel i Anoto Korea och 2,1 MSEK i Anoto AB. Därutöver har moderbolaget skrivit ned totalt 64,1 MSEK i lånefordringar, 28,6 MSEK för Anoto Korea, 7,3 MSEK för Anoto Singapore, 27,7 MSEK för Anoto Inc. och 0,4 MSEK för Anoto Portugal. Dessa korrigeringar har även uppdaterats i årsredovisningen för 2023, utan inverkan på koncernens konsoliderade resultat.

 

För ytterligare information kontakta:

Kevin Adeson, styrelseordförande för Anoto

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 30 april 2024 kl. 23.30 CEST.

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Retail Products och Enterprise Solutions och Licensiering. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.