October 18, 2018

Anoto tillförs cirka 24 miljoner kronor genom företrädesemission

Stockholm, 18 oktober 2018 – Resultatet för Anoto Group AB (publ):s (”Anoto”) företrädesemission, för vilken teckningsperioden avslutades den 15 oktober 2018, visar att 7 957 307 aktier och teckningsoptioner, motsvarande cirka 92 procent av de erbjudna aktierna och teckningsoptionerna tecknades i erbjudandet. Sammanlagt tecknades 6 352 880 aktier och teckningsoptioner med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 73 procent av erbjudandet, samt ytterligare 1 604 427 aktier och teckningsoptioner, motsvarande cirka 19 procent av erbjudandet utan stöd av uniträtter. Företrädesemission tillför Anoto cirka 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Därtill kan Anoto komma att tillföras ytterligare cirka 32 miljoner kronor före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2021 utnyttjas.

Anotos VD Joonhee Won kommenterar: ”Jag är positivt överraskad att så många av våra aktieägare tecknade sig och visade sin tilltro på bolaget. De medel som erhållits kommer att användas för marknadsföring av våra nya produkter och lösningar samt för att bygga upp ett lager i syfte att förkorta försäljningscykeln. Ledningen och anställda i Anoto kommer att arbeta för ökade intäkter med vår nya produktportfolio.”

I enlighet teckningsåtaganden har Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto, Inhye Kim och Nerthus Investments Limited, tecknat sina pro rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar cirka 0,2 procent, 2,4 procent respektive 9,2 procent av företrädesemissionen. Därutöver har Jörgen Durban tecknat sig för ytterligare 550 000 units, Inhye Kim för ytterligare 200 000 units och Nerthus Investments Limited för ytterligare 300 000 units. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie 2018/2021.

De aktier och teckningsoptioner som inte tecknats med stöd av uniträtter har tilldelats övriga tecknare i enlighet med de principer som tidigare kommunicerats av Anoto. Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier och teckningsoptioner tecknade utan stöd av uniträtter kommer avräkningsnota skickas till tecknaren. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen kommer Anotos aktiekapital att öka med 4 774 384,20 kronor till 72 367 354,51 kronor och det totala antalet aktier kommer att öka med 7 957 307 aktier till 120 612 257 aktier när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2018/2021 som emitteras i företrädesemissionen kommer Anotos aktiekapital att öka med ytterligare 4 774 384,20 kronor genom utgivande av 7 957 307 aktier.

Handel med BTU (betald tecknad unit) kommer att ske på Nasdaq Stockholm fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Registrering är beräknad att ske omkring den 22 oktober 2018.

Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Anoto.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto: www.anoto.com eller e-post ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400

Denna information är sådan information som Anoto är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 07.45 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i Anoto.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga