January 6, 2020

Anotos styrelse kommer överens med Nethus Investment Ltd. och Solt Works Co. Ltd. om reviderad dagordning för extra bolagsstämma

Stockholm, 6 januari 2020 – Anoto Group AB (Anoto) meddelar idag att Anoto har kommit överens med Nethus Investment Ltd. (”Nethus”) och Solt Works Co Ltd. (”Soltworks”), bolagets störta aktieägare som tillsammans företräder cirka 17,3 procent av aktierna och rösterna i Anoto, att revidera dagordningen för Anotos extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 13 januari 2020 (”Stämman”), genom att dra tillbaka förslaget om konvertering av lån från anställda till stamaktier i Knowledge AI Inc. (”Knowledge AI”) under punkt 8 på dagordningen för Stämman.

Nerthus och Soltworks höll med Anotos styrelse om såväl betydelsen som nödvändigheten av det föreslagna optionsprogrammet i Knowledge AI och bemyndigandet för styrelsen att besluta om nyemission av 20 miljoner aktier.

Avseende konvertering av lån från anställda till stamaktier i Knowledge AI enligt förslaget under punkt 8 på dagordningen för Stämman, förekom en missuppfattning avseende förslagets beskaffenhet.

Dessa lån utställdes för att finansiera utvecklingen av Knowledge AI:s verksamhet innan Soltworks investerade i preferensaktier i Knowledge AI till en värdering av 15 miljoner amerikanska dollar. Anoto äger 100 % av stamaktierna i Knowledge AI. Värderingen av stamaktierna bestäms uteslutande av värderingsinstitut som har blivit godkända av amerikanska myndigheter. Enligt Section 409A i the US Internal Revenue Code måste alla amerikanska startup företag värderas. I enlighet med nämnda värdering, värderades stamaktierna i Knowledge AI till 7,5 miljoner amerikanska dollar, varav värderingen per stamaktie var hälften av värderingen av preferensaktiernas styckpris. Denna skillnad i värdering är vanligt förekommande på grund av de risker som är förenade med startup företag samt att preferensaktier innehar likvidationspreferenser som stamaktier inte innehar. Ett bolags preferensaktier kan värderas så mycket som fem till tio gånger högre än bolagets stamaktier vid bolagets startfinansiering.

När Soltworks erbjöds att investera i Knowledge AI var Soltworks medvetet om lånen från anställda i Knowledge AI. Vetskapen om att Knowledge AI:s VD och andra anställda i Knowledge AI hade investerat egna medel i syfte att utveckla Knowledge AI:s verksamhet gav Soltworks trygghet avseende sin investering i Knowledge AI.

Efter diskussioner med Nerthus och Soltworks har styrelsen i Anoto emellertid beslutat sig för att dra tillbaka sitt förlag under punkt 8 på dagordningen för Stämman.

 

För ytterligare information, kontakta:
Joonhee Won, CEO

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

 

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.