February 29, 2024

Bokslutskommuniké januari – december 2023

Fjärde kvartalet 2023 (jämfört med fjärde kvartalet 2022)

  • Nettoomsättningen ökade till 13 MSEK (8)
  • Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 57 % (57%)
  • Rörelseresultatet ökade till -12 MSEK (-11).
  • Nettoresultat för perioden ökade till -29 MSEK (-22)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,05)

 

Januari – december 2023 (jämfört med januari – december 2022)

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 43 MSEK (69)
  • Bruttomarginalen under perioden ökade till 63 % (62)
  • Rörelseresultatet ökade till 86 MSEK (-47)
  • Nettointäkter under perioden ökade till 70 MSEK (-31)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,29 SEK (-0,20)

 

Rapporten för januari – december 2023 i sin helhet finns tillgänglig på följande adress: https://www.anoto.com/investors/reports/

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 februari 2024, kl. 08:00 CET.

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.