February 28, 2023

Bokslutskommuniké januari–december 2022

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen minskade till 8 MSEK (21)
 • Bruttomarginalen minskade till 57 % (62 %)
 • Rörelseresultaten minskade till -11 MSEK (-20)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,01)
 • I oktober beslutade vi att genomföra en riktad emission av units. Vi beslutade även, villkorat av godkännande vid en extra bolagsstämma, att genomföra ytterligare en riktad emission av units

 

För den första emissionen emitterade vi högst 1 666 665 stamaktier och 555 555 teckningsoptioner av serie 2022/2023, vilket ger innehavaren rätt att teckna totalt 555 555 stamaktier. En (1) teckningsoption av serie 2022/2023 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Anoto och teckningskursen är 0,600000003 kronor. Aktierna och teckningsoptionerna kan endast tecknas i units. En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023. Teckningskursen per unit är 1,800000009 kronor, motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,600000003 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Genom emissionen erhöll vi cirka 1 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer vi att erhålla ytterligare cirka 0,3 MSEK

För den andra emissionen, som är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma, kommer vi att emittera högst 3 333 336 stamaktier och 1 111 112 teckningsoptioner av serie 2022/2023, vilka berättigar till teckning av totalt 1 111 112 stamaktier. En (1) teckningsoption av serie 2022/2023 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Anoto och teckningskursen är 0,600000003 kronor. Aktierna och teckningsoptionerna kan endast tecknas i units. En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023.  En unit består av tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023. Teckningskursen per unit är 1,800000009 kronor, motsvarande en teckningskurs per aktie om 0,600000003 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Genom emissionen erhöll vi cirka 2 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer vi att erhålla ytterligare cirka 0,6 MSEK

 

Januari–december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 69 MSEK (72)
 • Bruttomarginalen under perioden ökade till 62 % (54 %)
 • Rörelseresultatet uppgick till -47 MSEK (-57)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,20 SEK (-0,20)
 • Under första kvartalet genomförde vi en riktad nyemission motsvarande 7 500 000 nya stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 5,9 MSEK före emissionskostnader
 • Under andra kvartalet meddelade vi att Anoto ingått ett utvecklingsavtal för skärmpennor med Samsung Display Company Ltd (Samsung). Utvecklingen av pennan färdigställdes i slutet av oktober 2022 då vi levererade 200 färdiga pennor. Samsung är för närvarande i samråd med kunder gällande pennan
 • Under andra kvartalet genomförde vi en kvittningsemission av 6 666 666 stamaktier genom vilken Anoto erhöll cirka 5 MSEK före emissionskostnader genom kvittning av fordringar på Anoto. Teckningskursen för emissionen var 0,75 SEK per aktie, vilket motsvarade den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Anoto-aktien under de senaste tio handelsdagarna före dagen för begäran om kvittning
 • Under fjärde kvartalet genomförde en riktad nyemission av units i enlighet med beskrivningen av denna emission ovan

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.anoto.com/investors/reports/

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2023, kl. 21:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.