August 31, 2020

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

Andra kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 15 MSEK (28)
  • Bruttomarginalen minskade till 35 procent (45 procent)
  • Rörelseresultatet uppgick till -21 MSEK (-14)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 SEK (-0,03)
  • Den 18 maj godkände bolagsstämman enhälligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästa bolagsstämma besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt högst uppgå till 34 000 000 aktier, motsvarande en utspädning med cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på antal aktier i Bolaget vid dagen för bolagsstämman

 

Januari – juni 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 36 MSEK (54)
  • Bruttomarginalen minskade till 42 procent (52 procent)
  • Rörelseresultatet uppgick till -38 MSEK (-23)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,22 SEK (-0,09)
  • Under första kvartalet genomförde Anoto en riktad nyemission motsvarande 20 000 000 nya stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 2,2 MUSD

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.