August 31, 2023

Delårsrapport januari – juni 2023

Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 MSEK (19)
 • Bruttomarginalen minskade till 51 % (69 %)
 • Rörelseförlusten uppgick till -16 MSEK (-12)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,07)
 • Den 5 april meddelade Anoto att Bolaget befann sig i långt framskridna diskussioner om en potentiell order på flera hundra tusen pennor. För att finansiera en snabb leverans av pennor avseende den potentiella ordern och återbetala utestående skuld, beslutade styrelsen att genomföra en riktad nyemission och en företrädesemission om totalt cirka 40 miljoner kr. Företrädesemissionen var garanterad till 50 procent och såväl den riktade nyemissionen som företrädesemissionen var villkorad av godkännande av extra bolagsstämma.

 

Riktade nyemissionen

Styrelsen för Anoto beslutade om nyemission av 50 miljoner stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket skulle tillföra 20 miljoner kr före transaktionsrelaterade kostnader. Den riktade emissionen var villkorad av godkännande av extra bolagsstämma som hölls den 4 maj 2023. De nya aktierna hade tecknats av Beof Company Ltd., ett sydkoreanskt företag associerat med Mr. KC Kim, som tidigare var associerad med AIITONE Co Ltd, Anotos största aktieägare. Teckningskursen fastställdes baserat på stängningskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm den 4 april 2023 om 0,4 kr per aktie, vilket innebar att teckningskursen motsvarade en premie om cirka 2,6 procent.

De nya aktierna i den riktade emissionen motsvarar cirka 15,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter utspädning.

Företrädesemissionen

Styrelsen för Anoto beslutade om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket skulle tillföra Bolaget cirka 20 miljoner kr före transaktionsrelaterade kostnader. Företrädesemissionen var villkorad av godkännande av extra bolagsstämman som hölls den 4 maj 2023. I företrädesemissionen hade Anotos aktieägare företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehades på avstämningsdagen. Teckningskursen fastställdes till 0,40 SEK per aktie och Företrädesemissionen omfattade cirka 50 miljoner stamaktier. De nya aktierna i Företrädesemissionen motsvarade cirka 15,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter utspädning.

Den 9 juni meddelade Anoto att teckningsgraden i företrädesemissionen uppgick till 69,3 procent och att garantiåtaganden om aktier motsvarande cirka 30,7 pocent av aktierna i företrädesemissionen därmed skulle utnyttjas. Genom företrädesemissionen tillfördes Anoto cirka 20,5 MSEK före transaktionsrelaterade konstnader.

 

 • Anoto anskaffade ytterligare 1,4 miljoner USD genom försäljning av stamaktier i sitt dotterbolag Knowledge AI Holdings Ltd. (”KAIT”). Aktierna såldes till en grupp av investerare som utgjordes av europeiska riskkapitalbolag och enskilda europeiska investerare. Transaktionen genomfördes till en värdering om 12 miljoner USD vid full utspädning. Beslutet att sälja aktierna i KAIT är i linje med Anotos styrelses vision om att KAIT ska vara självständigt oberoende av Anoto. Som ett oberoende bolag kan KAIT anskaffa kapital på egen hand och därmed minska Anotos finansieringsbörda. Omständigheten att KAIT görs oberoende av Anoto kommer innebära att KAIT kommer att dekonsolideras från Anoto (dekonsolidering kommer ske när Anotos ägande understiger 50 procent av KAIT), vilket på ett betydande sätt kommer minska Anotos finansiella skulder samt förbättra Anoto-koncernens resultat eftersom KAIT:s månadsvisa burn rate (användande av kassa och andra likvida medel) har stor inverkan på Anotos resultat.

 

 • Händelser efter rapportperiodens utgång:
  • Den 31 juli meddelade Anoto att Bolaget, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman den 30 juni 2023, beslutat om en riktad emission av konvertibler och teckningsoptioner. Genom emissionen tillfördes bolaget 15,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Samtliga konvertibler tecknades av en utländsk institutionell investerare. Konvertiblerna emitterades till en kurs motsvarande 100 procent av konvertiblernas nominella belopp. Det konvertibla lånet löper inte med ränta. Konvertibelinnehavare äger rätt att under tiden från och med den 20 augusti 2023 till och med den 20 januari 2025 konvertera hela eller delar av konvertibellånet till nya stamaktier i Bolaget. Konverteringskursen uppgår till 0,52 kronor per stamaktie, vilket motsvarar 130 procent av Anoto-aktiens stängningskurs den 28 juli 2023. Lånet förfaller till betalning den 31 januari 2025 i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum. Styrelsen i Anoto beslutade även att emittera högst 10 000 000 teckningsoptioner till deltagare i ovanstående konvertibelemission. Samtliga teckningsoptioner hade därför tecknats och tilldelats samma utländska institutionella investerare. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 31 januari 2025 teckna en ny stamaktie i Anoto till en teckningskurs om 0,52 kronor, vilket motsvarar 130 procent av Anoto-aktiens stängningskurs den 28 juli 2023. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

 

  • Den 7 augusti höll Anoto en extra bolagsstämma för att godkänna försäljningen av KAIT-aktier till Joonhee Won, VD för Anoto, och Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto. Stämman godkände transaktionerna och Anoto överlät 1 250 000 stamaktier i KAIT till Joonhee Won och 100 000 stamaktier i KAIT till Jörgen Durban till samma värdering som vid de närmast föregående försäljningarna av aktier i KAIT till externa investerare. Genom transaktionerna erhöll 1 350 000 USD.

 

Januari – juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 MSEK (37)
 • Bruttomarginalen minskade till 74 % (80 %)
 • Rörelseförlusten ökade till -31 MSEK (-22)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,10 SEK (-0,11)

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2023, kl. 17:30 CEST.

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.