May 29, 2023

Delårsrapport januari–mars 2023

Första kvartalet 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 13 MSEK (18)
  • Bruttomarginalen minskade till 74 % (91 %)
  • Rörelseförlusten uppgick till -14 MSEK (-10)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 SEK (-0,04)
  • Händelser efter rapportperiodens utgång
    • Den 5 april meddelade Anoto att Bolaget befinner sig i långt framskridna diskussioner om en potentiell order på flera hundra tusen pennor. För att finansiera en snabb leverans av pennor avseende den potentiella ordern och återbetala utestående skuld, beslutade styrelsen att genomföra en riktad nyemission och en företrädesemission om totalt cirka 40 miljoner kronor. Företrädesemissionen är garanterad till 50 procent och såväl den riktade nyemissionen som företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma.

 

Riktade emissionen

Styrelsen för Anoto beslutade om nyemission av 50 miljoner stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vilket skulle tillföra 20 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Den Riktade Emissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämma som planerade att hållas den 4 maj 2023. De nya aktierna har tecknats av Beof Company Ltd., ett sydkoreanskt företag associerat med Mr. KC Kim, som tidigare var associerad med AIITONE Co Ltd, Anotos största aktieägare. Teckningskursen fastställdes baserat på stängningskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm den 4 april 2023 om 0,4 kronor per aktie, vilket innebär att teckningskursen motsvarade en premie om cirka 2,6 procent.

De nya aktierna i den Riktade Emissionen motsvarar cirka 15,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter utspädning inklusive de nya aktier som emitteras i Företrädesemissionen (se nedan).

Företrädesemissionen

Styrelsen för Anoto beslutade om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, vilket skulle tillföra Bolaget cirka 20 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Företrädesemissionen är villkorad av godkännande av extra bolagsstämman som planerades att hållas den 4 maj 2023.

I Företrädesemissionen kommer Anotos nuvarande aktieägare att ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen, vilket förväntas bli den 10 maj 2023. Teckningskursen har fastställts till 0,40 SEK per aktie och Företrädesemissionen omfattar cirka 50 miljoner stamaktier.

Aktier som tecknas utan företrädesrätt kommer att erbjudas befintliga aktieägare och andra investerare som anmält sig för teckning av nya aktier utan företrädesrätt. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 12 maj 2023 till och med den 26 maj 2023. De nya aktierna i Företrädesemissionen motsvarar cirka 15,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter utspädning inklusive de nya aktier som emitteras i den Riktade Emissionen.

Prospekt

Information om upptagande av aktierna i emissionerna, liksom övrig information om Bolaget, kommer att lämnas i det prospekt som planeras att publiceras i maj 2023.

  • Den 4 maj hölls en extra bolagsstämma vid vilken styrelsens beslut om den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen godkändes. Mötets fullständiga dagordning och beslut finns på: https://www.anoto.com/investors/corporate-governance/extraordinary-general-meeting/.
  • Den 24 maj meddelade Anoto att bolaget anskaffar ytterligare 1,7 miljoner USD genom försäljning av 1,7 miljoner stamaktier i sitt dotterbolag Knowledge AI Holdings Ltd. (”KAIT”). De 1,7 miljoner aktierna såldes till en grupp av investerare som utgjordes av europeiska riskkapitalbolag och enskilda europeiska investerare. Beslutet att sälja aktierna i KAIT är i linje med Anotos styrelses vision om att KAIT ska vara självständigt oberoende av Anoto. Som ett oberoende bolag kan KAIT anskaffa kapital på egen hand och därmed minska Anotos finansieringsbörda. Omständigheten att KAIT görs oberoende av Anoto kommer innebära att KAIT kommer att dekonsolideras från Anoto (dekonsolidering kommer ske när Anotos ägande understiger 50 procent av KAIT), vilket på ett betydande sätt kommer minska Anotos finansiella skulder samt förbättra Anoto-koncernens resultat eftersom KAIT:s månadsvisa burn rate (användande av kassa och andra likvida medel) har stor inverkan på Anotos resultat. Anoto meddelade vidare att styrelsen beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 juni 2023 och att ett tilläggsprospekt med anledning av försäljningen av aktier i KAIT kommer att offentliggöras omkring den 26 maj.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 maj 2023, kl. 08:00 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.