November 30, 2020

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade till 15 MSEK (27)
 • Bruttomarginalen minskade något till 41 % (46 %)
 • Nedskrivning av goodwill för Livescribe om 20,5 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -46 MSEK (-14)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,30 SEK (-0,14)
 • Anoto genomförde en riktad nyemission under kvartalet om 7 022 560 nya stamaktier och tillfördes därigenom cirka 8,9 MSEK
 • Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI Inc erhöll ett term sheet från investerare avseende en investering om cirka 35,3 MSEK till en pre-money-värdering av Knowledge AI Inc om cirka 309 MSEK. Skulle den föreslagna investeringen genomföras kommer de nya investerarna att äga 13 procent och Anoto cirka 68 procent av utestående aktier i Knowledge AI Inc

 

Januari – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 51 MSEK (81)
 • Bruttomarginalen minskade till 42 % (50 %)
 • Nedskrivning av goodwill för Livescribe om 20,5 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -84 MSEK (-36)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,58 SEK (-0,23)
 • I mars genomförde Anoto en riktad nyemission motsvarande 20 000 000 nya stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 21,4 MSEK
 • I september erhöll Anotos dotterbolag för utbildning Knowledge AI Inc ett term sheet från investerare avseende en investering om cirka 35,3 MSEK till en pre-money-värdering av Knowledge AI Inc om cirka 309 MSEK. Skulle den föreslagna investeringen genomföras kommer de nya investerarna att äga 13 procent och Anoto cirka 68 procent av utestående aktier i Knowledge AI Inc
 • I september genomförde Anoto en riktad nyemission motsvarande 7 022 560 nya stamaktier varigenom Anoto tillfördes cirka 8,9 MSEK

 

Delårsrapporten offentliggörs utan revisors granskningsrapport och kommer att kompletteras med sådan rapport inom de närmsta dagarna.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2020, kl. 23:45 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.