May 24, 2023

För att stärka sin finansiella ställning anskaffar Anoto ytterligare 1,7 miljoner USD genom försäljning av 1,7 miljoner aktier i Knowledge AI samt förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 juni 2023

Stockholm, 24 maj 2023 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto”) offentliggör härmed att bolaget har sålt 1,7 miljoner stamaktier i sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Holdingts Ltd. (”KAIT”). Transaktionen genomfördes till en värdering om 12 miljoner USD vid full utspädning. Efter försäljningen kommer Anoto fortfarande att äga 5,3 miljoner aktier i KAIT (58,8 procent av antalet utestående aktier och 44,1 procent efter full utspädning). De 1,7 miljoner aktierna såldes till en grupp av 15 investerare som utgjordes av bland annat venture capital bolag och enskilda europeiska investerare.

”Utöver de 40 miljoner kronor som anskaffas genom en riktad emission och en pågående företrädesemission har Anoto rest ytterligare 1,7 miljoner USD och likviden kommer att användas till att stärka Anotos finansiella ställning och för att finansiera upphandling av komponenter. Värderingen av KAIT om värdering 12 miljoner USD bevisar dess framtida potential trots tuffa marknadsförhållanden,” säger Joonhee Won, verkställande direktör i Anoto Group AB.

Styrelsen har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 2 juni 2023. Ett tilläggsprospekt kommer med anledning av ovan att offentliggöras omkring den 26 maj 2023.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller mejla ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org.nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information utgör insiderinformation som Anoto Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades av kontaktpersonen ovan för offentliggörande 24 maj 2023 kl. 08.00 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Viktig information

Detta pressmeddelande är annonsering i enlighet med artikel 2(k) i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Pressmeddelandet är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt Prospektförordningen. Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolaget eller de värdepapper som erbjuds och som tas upp till handel. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas. Det fullständiga Prospektet har offentliggjorts och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.anoto.com och Hagberg & Aneborns hemsida, www.hagberganeborn.se. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Investerare rekommenderas att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Anoto har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.