Articles of Association

BOLAGSORDNING FÖR ANOTO GROUP AB, ORG.NR. 556532-3929

ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ANOTO GROUP AB, REGISTRATION NUMBER 556532-3929

Antagen på extra bolagsstämma den 4 maj 2023

Adopted at the Extraordinary General Meeting on 4 May 2023

§ 1 Firma/Name of the Company

Bolagets firma är Anoto Group AB (publ).

The name of the company is Anoto Group AB (publ).

2 § Verksamhet/Objects

Bolaget skall utveckla, tillverka och marknadsföra bild- och texthanteringssystem samt utöva därmed förenlig verksamhet.

The company shall develop, manufacture and market image and text management systems and conduct activities compatible therewith.

§ 3 Styrelsens säte/Registered Office

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

The registered office of the Board of Directors shall be in the Municipality of Stockholm.

§ 4 Aktiekapital/Share capital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 92 000 000 kronor och högst 368 000 000 kronor.

The Company’s share capital shall be not less than SEK 92,000,000 and not more than SEK 368,000,000.

5 § Antalet aktier/Number of shares

Antalet aktier skall vara lägst 230 000 000 och högst 920 000 000.

Aktierna skall utges i två serier, stamaktier och aktier av serie C. Stamaktier medför en (1) röst per aktie och aktier av serie C medför en tiondels (1/10) röst per aktie. Aktier av serie C berättigar inte till vinstutdelning.

Stamaktier kan utges till högst det antal som motsvarar etthundra (100) procent av hela aktiekapitalet. Aktier av serie C kan utges till högst det antal som motsvarar trettio (30) procent av hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya stamaktier och aktier av serie C, skall ägare av stamaktier och aktier av serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast aktier av visst slag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller aktier av serie C, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emission gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebär någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Aktie av serie C berättigar inte till deltagande i fondemission. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Vid bolagets upplösning berättigar aktie av serie C till lika del i bolagets tillgångar som övriga aktier, dock inte med högre belopp än vad som motsvarar aktiens kvotvärde.

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan på begäran av innehavare av aktier av serie C eller efter beslut av bolagets styrelse, ske genom inlösen av aktier av serie C. Begäran från aktieägare skall framställas skriftligt till bolagets styrelse och styrelsen skall behandla frågan skyndsamt. När minskningsbeslut fattas, skall ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om härför erforderliga medel finns tillgängliga. Inlösenbeloppet per aktie av serie C skall vara aktiens kvotvärde. Utbetalning av inlösenbelopp skall ske snarast efter det att registreringen av minskningen av aktiekapitalet ägt rum.

Aktie av serie C som innehas av bolaget skall efter beslut av styrelsen kunna omvandlas till stamaktie. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd när registrering skett.

The number of shares shall be not less than 230,000,000 and not more than 920,000,000.

The shares shall be issued in two series, ordinary shares and shares of Class C. Ordinary shares shall carry one (1) vote per share and shares of Class C shall carry one-tenth (1/10) of a vote per share. Class C shares do not entitle to dividends.

Ordinary shares may be issued up to a maximum number corresponding to one hundred (100) percent of the entire share capital. Class C shares may be issued up to a maximum of thirty (30) percent of the total share capital.

If the company resolves to issue new ordinary shares and Class C shares by way of a cash issue or set-off issue, holders of ordinary shares and Class C shares shall have preferential rights to subscribe for new shares of the same class in proportion to the number of shares previously held by the holder (primary preferential right). Shares that have not been subscribed for with primary preferential rights shall be offered to all shareholders for subscription (subsidiary preferential rights). If the number of shares thus offered is not sufficient for the subscription made with subsidiary preferential rights, the shares shall be distributed among the subscribers in proportion to the number of shares previously held by them and, to the extent that this is not possible, by drawing lots.

If the company resolves to issue only a certain class of shares by way of a cash issue or set-off issue, all shareholders, regardless of whether their shares are ordinary shares or Class C shares, shall have preferential rights to subscribe for new shares in proportion to the number of shares previously held.

If the company resolves to issue warrants or convertibles by way of a cash issue or set-off issue, the shareholders have preferential rights to subscribe for warrants as if the issue applied to the shares that may be subscribed for on the basis of the warrants, and preferential rights to subscribe for convertibles, respectively, as if the issue concerned the shares for which the convertibles may be exchanged.

The above shall not imply any restriction on the possibility to decide on a cash issue or set-off issue with deviation from the shareholders’ preferential rights.

In the event of an increase in the share capital through a bonus issue with the issuance of new shares, new shares of each class shall be issued in proportion to the number of shares of the same class already in existence. In such case, old shares of a certain class shall entitle the holder to new shares of the same class of shares. Class C shares do not entitle the holder to participate in a bonus issue. The foregoing shall not imply any restriction on the possibility of issuing new classes of shares by way of a bonus issue, following the necessary amendments to the Articles of Association.

In the event of the company’s dissolution, Class C shares entitle the holder to an equal share of the company’s assets as other shares, but not with an amount higher than what corresponds to the share’s quota value.

A reduction of the share capital, but not below the minimum capital, may, at the request of holders of Class C shares or following a decision by the Company’s Board of Directors, be made through redemption of Class C shares. Requests from shareholders shall be made in writing to the Company’s Board of Directors and the Board of Directors shall deal with the matter promptly. When a reduction decision is made, an amount equal to the reduction amount shall be allocated to the reserve fund if the necessary funds are available. The redemption price per Class C share shall be the share’s quota value. Payment of the redemption amount shall be made as soon as possible after the registration of the reduction of the share capital has taken place.

Class C shares held by the Company may, following a decision by the Board of Directors, be converted into ordinary shares. The conversion must be submitted for registration without delay and is completed when registration has taken place.

 

§ 6 Styrelse/Board of Directors

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst fem suppleanter.

The Board of Directors shall consist of a minimum of three and a maximum of eight members with a maximum of five deputies.

§ 7 Revisorer/Auditors

Bolaget ska som revisor ha ett eller två registrerade revisionsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisionsbolaget utsågs.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

The company shall have one or two registered accounting firms as auditors. The assignment as auditor shall be valid until the end of the Annual General Meeting held during the fourth financial year after the audit firm was appointed.

The Board of Directors has the right to appoint one or more special auditors to review such reports or plans prepared by the Board of Directors in accordance with the Swedish Companies Act in connection with such issues of shares, warrants or convertibles that contain provisions on non-cash consideration or that subscription shall be made with right of set-off or with other conditions, transfer of own shares for other payment than cash, reduction of the share capital or statutory reserve, merger or division of a limited liability company.

§ 8 Årsstämma/Annual General Meeting

På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut a. om fastställande av resultat- och balansräkning, samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b. om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och, i förekommande fall, revisorerna.
 10. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisorer.
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

At the Annual General Meeting, the following matters shall be addressed:

 1. Election of Chairman of the Meeting.
 1. Preparation and approval of the voting list.
 1. Approval of the agenda.
 1. Election of one or two persons to verify the minutes.
 1. Determination of whether the meeting has been duly convened.
 1. Presentation of the annual report and the auditor’s report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditor’s report on the consolidated financial statements.
 1. Resolutions a. adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet; b. appropriation of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet; c. discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO.
 1. Determination of the number of members of the Board of Directors and, where applicable, auditors.
 1. Determination of the fees to be paid to the members of the Board of Directors and, where applicable, the auditors.
 2. Election of the Board of Directors and, where applicable, auditors.
 1. Any other business to be addressed by the meeting in accordance with the Swedish Companies Act or the Articles of Association.

 

§ 9 Kallelse till bolagsstämma/Notices convening general meetings

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

Notice of General Meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette and on the company’s website. An announcement that notice has been issued shall be published in Dagens Nyheter.

§ 10 Deltagande vid bolagsstämma/Attending General Meetings

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos bolagets styrelse viss dag. Denna dag som, inte får vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, och som inte får infalla tidigare än femte vardagen före stämman, skall anges i kallelsen till stämman.

In order to be entitled to participate in a general meeting, shareholders must be listed as shareholders in a printout or other presentation of the entire share register five weekdays prior to the meeting, and must notify the company’s Board of Directors on a certain day. This day, which may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer’s Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve, and which may not fall earlier than the fifth weekday before the meeting, shall be stated in the notice of the meeting.

§ 11 Plats för bolagsstämma/Location of the general meeting

Bolagsstämma kan hållas, förutom i Stockholms kommun, i Lunds kommun.

General meetings can be held, in addition to the Municipality of Stockholm, in the Municipality of Lund.

§ 12 Avstämningsförbehåll/Record date provision

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The Company’s shares shall be registered in a CSD register in accordance with the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§ 13 Räkenskapsår/Financial year

Bolagets räkenskapsår skall omfatta tiden kalenderår.

The company’s financial year shall comprise the period of the calendar year.