April 18, 2019

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)  

Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma att äga rum fredagen den 17 maj 2019, kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska

  • dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget senast fredagen den 10 maj 2019,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast måndagen den 13 maj 2019.  

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske per telefon till +44 1256 774400 eller per e-post till AGM@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman skickas till Bolaget via email AGM@anoto.com senast den 13 maj 2019. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida www.anoto.com.  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 10 maj 2019.                    

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman  

3.    Upprättande och godkännande av röstlängden

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Val av en eller två justeringsmän

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8.    Anförande av VD och besvarande av frågor från aktieägarna

9.    Beslut om:

       (a)      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

       (b)      disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

       (c)      ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.   Fastställande av antalet styrelseledamöter

11.   Beslut om arvoden till styrelseledamöterna och revisorn

12.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

13.   Beslut om valberedning

14.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

16.   Beslut om utställande av optioner till nyanställda ledande befattningshavare inom ramen för  Bolagets incitamentsprogram

17.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner

18.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C

19.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C samt överlåtelse av stamaktier

20.   Stämmans avslutande

Förslag

Förslag till disposition av Bolagets resultat enligt fastställd balansräkning (punkt 9(b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)

Nerthus Investments Limited (”Huvudaktieägaren”) som representerar cirka 9,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, har informerat Bolaget om sin avsikt att på årsstämman framlägga de förslag som framgår enligt punkterna 10-13.

Huvudaktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av tre bolagsstämmovalda ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 11)

Huvudaktieägaren föreslår att arvode åt styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 1 005 000 kronor, varav 670 000 kronor till styrelsens ordförande och 335 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Huvudaktieägaren föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor. 

Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 12)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår Huvudaktieägaren omval av Jörgen Durban, Perry Ha och Joonhee Won.

Huvudaktieägaren föreslår vidare omval av Jörgen Durban som styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB valdes som revisor på årsstämman 2017 för en mandattid om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2021. Grant Thornton Sweden AB har utsett den auktoriserade revisorn Mats Pålsson till huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning (punkt 13)

Årsstämman föreslås besluta att följande principer ska tillämpas vid utseende av valberedning inför årsstämman 2020.

För utseende av valberedning inför årsstämman 2020, ges styrelseordföranden i uppdrag att kontakta Bolagets tre största kända aktieägare i slutet av september 2019, i syfte att tillsätta valberedningen. Styrelseordföranden ska be var och en dessa aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. De sålunda utsedda ledamöterna ska tillsammans med styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Ledamoten utsedd av den största aktieägaren ska vara valberedningens ordförande, om inte valberedningen beslutar att annan ledamot ska vara ordförande i valberedningen.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav, ska valberedningen ha rätt att bestämma att sådan ledamot inte längre ska vara medlem i

valberedningen och att sådan annan aktieägare, som då har blivit en av Bolagets tre största aktieägare, ska bli erbjuden att utse en ledamot till valberedningen. Motsvarande ska gälla om en aktieägare, som inte utsett ledamot i valberedningen, blir en av Bolagets tre största aktieägare.

Styrelseordföranden ska så fort som möjligt, och senast sex månader före årsstämman 2020 informera Bolaget om namnen på ledamöterna i valberedningen. Valberedningens ordförande ska informera Bolaget om ändringar i valberedningens sammansättning så fort han eller hon får kännedom om sådan ändring.

Ersättning för arbete i valberedningen ska inte utgå. Valberedningen ska, efter godkännande av styrelsens ordförande, äga rätt att belasta Bolaget med kostnader, till exempel för rekryteringskonsulter eller andra kostnader som är nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen ska arbeta fram förslag enligt nedan att föreläggas årsstämman 2020 för beslut:

1.       Ordförande vid årsstämman

2.       Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

3.       Styrelsearvode

4.       Val av revisor (i förekommande fall)

5.       Revisorsarvode

6.       Tillvägagångssätt för utseende av valberedning inför årsstämman 2021

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för bestämmande av ersättnings- och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Ersättningsnivå och ersättningsstruktur för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig. Den totala ersättningen ska vara en avvägd blandning av fast lön, rörlig ersättning, pensions- och sjukförmåner, eventuella övriga förmåner samt villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. Ersättningen kan även innehålla aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen varierar för de olika ledande befattningshavarna och ska i huvudsak vara relaterad till Bolagets budget och kan som mest uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmånerna ska vara konkurrenskraftiga. 

Övriga förmåner, såsom läkarvård, kompensation för bostadskostnad och förmånsbil, ska vara konkurrenskraftiga. Som huvudregel ska samtliga ledande befattningshavare ha en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av bolagsstämman. Emissioner och överlåtelser av värdepapper som beslutats av bolagsstämman med iakttagande av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) omfattas inte av dessa riktlinjer i den mån bolagsstämman har fattat eller kommer att fatta sådana beslut.

Anotos stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode.

Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 30 150 000 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som Bolaget kan komma att genomföra samt för att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om utställande av optioner till nyanställda ledande befattningshavare inom ramen för  Bolagets incitamentsprogram (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget ska kunna tilldela ytterligare 3 000 000 optioner enligt Bolagets incitamentsprogram till nyanställda ledande befattningshavare eller till personer som kommer att anställas i närtid för att arbeta inom koncernen (”Deltagarna”) enligt nedan.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att utställande av ytterligare personaloptioner enligt Bolagets incitamentsprogram är till fördel för koncernen och Bolagets aktieägare.

Incitamentsprogrammet innebär att Deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas personaloptioner.  Det maximala antalet personaloptioner som kan tilldelas Deltagarna uppgår sammanlagt till 3 000 000, motsvarande cirka 2,4 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget. För Deltagarna tjänas tilldelade optioner in på följande sätt. En tredjedel av optionerna tjänas in och kan utnyttjas efter ett år från anställningstidpunkten. Därefter tjänas resterande två tredjedelar av optionerna in pro rata, med 1/24 per månad, tills samtliga optioner är intjänade efter tre år. Intjäning av optioner förutsätter att den ledande befattningshavaren har varit anställd i koncernen under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna.

Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av stamaktier i Bolaget fram till och med den 31 augusti 2023 varefter utestående optioner förfaller. Varje option berättigar deltagaren att förvärva en stamaktie i Bolaget till ett pris om 4,08 kronor, vilket motsvarar cirka 261 procent av den genomsnittliga slutkursen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 2 april 2019 till och med den 15 april 2019.

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för den närmare utformningen av incitamentsprogrammet. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Styrelsen ska även äga rätt att vidta justeringar i programmet om det sker betydande förändringar i koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för att kunna utnyttja optionerna inte längre är ändamålsenliga.

Vidare ska styrelsen om särskilda skäl föreligger kunna besluta att optioner ska kunna behållas och utnyttjas trots att anställning i koncernen upphört, exempelvis på grund av sjukdom.

Incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att värdet kostnadsförs som en personalkostnad över intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 1,482 kronor (stängningskursen för Bolagets aktie den 12 april 2019), ett maximalt deltagande och en årlig personalomsättning om 10 procent bland Deltagarna, beräknas kostnaden för incitamentsprogrammet, exklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 27 000 kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2019-2023.

De beräknade kostnaderna för sociala avgifter kommer också att kostnadsföras som en personalkostnad genom löpande avsättningar. Incitamentsprogrammet beräknas inte ge upphov till några kostnader för sociala avgifter.

Det totala antalet utestående personaloptioner för anställda och styrelseledamöter i koncernen, inklusive full tilldelning av de föreslagna 3 000 000 personaloptionerna enligt ovan, uppgår till 30 960 383 stamaktier, motsvarande cirka 20,4 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning.

Incitamentsprogrammet innebär att anställda i koncernen tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i Bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om godkännande av incitamentsprogrammet och överlåtelse av aktier vid utnyttjande av personaloptionerna är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner (punkt 17)

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets pågående incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, föreslås att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av Bolaget eller det helägda dotterbolaget Anoto AB.

För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt ovan erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C (punkt 18)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 33 960 383 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,60 kronor, motsvarande cirka 22,0 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförandet av nyemissionerna är att (i) säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitaments­program och för att säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram samt (ii) för att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Före överlåtelse av aktier till deltagare som utnyttjar personaloptioner eller för att finansiera den löpande verksamheten kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till stamaktier. Bolaget har hittills inte emitterat några aktier av serie C.

För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C samt överlåtelse av stamaktier (punkt 19)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta sammanlagt högst 3 000 000 egna stamaktier. Överlåtelser får endast ske på Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med bemyndigandena enligt ovan är att kunna besluta om återköp av aktier av serie C för att (i) säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram samt (ii) möjliggöra för Bolaget att efter återköp av aktier av serie C och omstämpling av dessa aktier till stamaktier kunna överlåta stamaktier för att finansiera den löpande verksamheten.

För giltigt beslut erfordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 16-19 ovan med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor i Stockholm samt på Bolagets webbplats www.anoto.com senast den 26 april 2019 samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i Bolaget

Per den 17 april 2019 fanns 120 612 257 aktier och lika många röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2019

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen

Bilaga