October 29, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Aktieägarna i Anoto Group AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 november 2018 kl. 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska

  • dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget senast onsdagen den 14 november 2018,
  • dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 15 november 2018.  

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske per telefon till +44 1256 774400 eller per e-post till EGM@anoto.com. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman skickas till bolaget via email EGM@anoto.com senast den 15 november 2018. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.anoto.com.  

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 14 november 2018.

                     

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman  

3.    Upprättande och godkännande av röstlängden

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Val av en eller två justeringsmän

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Val av styrelseledamot

8.    Stämmans avslutande

Förslag

Val av styrelseledamot (punkt 7)                 

Som bolaget tidigare meddelat har styrelseledamoten Will Reeb tragiskt omkommit i en trafikolycka. Nerthus Investments Ltd., som är största aktieägare i Anoto, föreslår att Anotos VD, Joonhee Won, väljs till ny styrelseledamot i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Övrigt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster i bolaget

Per den 29 oktober 2018 fanns 119 007 830 aktier och lika många röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i oktober 2018

Anoto Group AB (publ)

Styrelsen

Bilagor