May 18, 2020

Kommuniké från Anoto Group AB:s årsstämma den 18 maj 2020

Vid årsstämman den 18 maj 2020 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2019 samt att fritt eget kapital i moderbolaget balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Årsstämman godkände Soltwork Co. Ltd:s (”Huvudaktieägaren”) förslag att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter. Årsstämman beslutade att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Det antecknades att den föreslagna styrelseledamoten Wonchan (Fernando) Lee, som är ledande befattningshavare i Huvudaktieägaren, har meddelat att han avstår sin rätt till styrelsearvode. Det beslutades även att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt godkända fakturor.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Perry Ha och Anders Sjögren samt nyvälja Wonchan (Fernando) Lee och Young Hee (Dennis) Song. Perry Ha valdes till ny styrelseordförande.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till principer som ska följas vid utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 34 000 000 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT. 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2020, kl. 18:00 CET.