March 28, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma den 28 mars 2019

Stockholm, 28 mars 2019 – Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) den 28 mars 2019 fattades följande huvudsakliga beslut. 

Utställande av optioner till nyanställda ledande befattningshavare inom ramen för Bolagets incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade att Bolaget ska kunna tilldelas ytterligare 2 000 000 optioner enligt Bolagets incitamentsprogram till nyanställda ledande befattningshavare eller till personer som kommer att anställas i närtid för att arbeta inom koncernen

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade om ändring av § 5 i bolagsordningen innebärande införande av ett nytt aktieslag, aktier av serie C.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 28 910 383 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,60 kronor, motsvarande cirka 19,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. Ovanstående antal aktier av serie C motsvarar det totala antalet utestående personaloptioner för anställda och styrelseledamöter i koncernen, inklusive de ytterligare 2 000 000 personaloptionerna. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

För ytterligare information kontakta:
Joonhee Won, VD
För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com
Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, SE-116 74 Stockholm

Om Anoto Group AB
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: C.AI – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga