May 4, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Stockholm, 4 maj 2023 – Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) den 4 maj 2023 fattades följande huvudsakliga beslut.

Antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning där aktiekapitalets gränser i § 4 i bolagsordningen ändras till lägst 92 000 000 och högst 368 000 000 kronor och gränserna för antalet aktier i § 5 i bolagsordningen ändras till lägst 230 000 000 och högst 920 000 000 aktier.

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Bolagsstämman beslutade enhälligt om minskning av aktiekapitalet med 46 122 393,450086 kronor. Minskningen genomförs utan indragning av stamaktier genom att aktiens kvotvärde ändras från cirka 0,60 kronor till 0,40 kronor per aktie. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma (fritt eget kapital).

Minskningen genomförs för att minska stamaktiernas kvotvärde för att möjliggöra anpassning av teckningskursen i de nyemissioner som beslutats om av styrelsen, villkorat av bolagsstämmans godkännande (punkterna 9 och 10 på dagordningen). Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 92 244 785,60 kronor fördelat på 230 611 964 stamaktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,40 kronor.

Nyemission av stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut per den 5 april 2023 om att öka Bolagets aktiekapital med högst 20 000 000 kronor genom nyemission av högst 50 000 000 stamaktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,40 kronor (den ”Riktade Emissionen”). Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Beof Company Ltd. Samtliga aktier har tecknats.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget är i stort behov av kapital och styrelsen bedömer att den förväntade emissionslikviden på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggör för Bolaget att dels kunna (i) säkerställa återbetalning av förfallna lån, dels (ii) säkerställa finansiering av komponenter i syfte att möjliggöra leverans av digitala pennor enligt en potentiell order som Bolaget för närvarande förhandlar med en regering i Mellanöstern. Ordern och det licensavtal som ordern förväntas medföra kommer enligt styrelsens uppfattning bidra med stort värde för Bolagets aktieägare, vilket motiverar emissionens avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare möjliggör den Riktade Emissionen för Bolaget att kunna genomföra nyemissionen enligt punkt 10 nedan med en emissionsgaranti från Beof Company Ltd om 10 miljoner kronor. Teckningskursen har fastställts baserat på stängningskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm den 4 april 2023 om 0,39 kronor per aktie, vilket innebär att teckningskursen motsvarar en premie om cirka 2,6 procent.

Nyemission av stamaktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Bolagsstämman beslutade erforderlig majoritet att godkänna styrelsens beslut per den 5 april 2023 om att öka Bolagets aktiekapital med högst 20 498 841,20 kronor genom nyemission av högst 51 247 103 stamaktier, vardera med ett kvotvärde om cirka 0,40 kronor, med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”). För varje aktie som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägaren en teckningsrätt, varvid nio teckningsrätter berättigar till teckning av två nya stamaktier. För det fall inte samtliga stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen bestämma att tilldelning av stamaktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid styrelsen ska tilldela stamaktier i första hand till de som också tecknat stamaktier med stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska styrelsen tilldela stamaktier till de som tecknat stamaktier utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske ska tilldelning ske genom lottning samt, i sista hand, under förutsättning att sådan tilldelning krävs för att emissionen ska bli fulltecknad, till garanterna av emissionen med fördelning i förhållande till deras respektive teckning (baserat på de ställda garantiutfästelserna).  Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 10 maj 2023. Teckningskursen per stamaktie uppgår till aktiernas kvotvärde, d.v.s. 0,40 kronor., vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om högst 20 498 841,20 kronor.

Genomförande av fondemission

Bolagsstämman beslutade enhälligt om genomförande av en fondemission omfattande en ökning av Bolagets aktiekapital med 46 122 393,450086 kronor genom ianspråktagande av Bolagets fria kapital. Fondemissionen genomförs utan utgivande av nya aktier.

Minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier

Bolagsstämman beslutade enhälligt om minskning av Bolagets aktiekapital med ett belopp i kronor som högst motsvarar aktiekapitalets ökning enligt besluten om den Riktade Emissionen och Företrädesemissionen enligt ovan (40 498 841,20 kronor) minus det minsta belopp som erfordras för att aktiens kvotvärde efter minskningen ska motsvara ett helt antal ören. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fond att användas enligt beslut av bolagsstämma (fritt eget kapital).

Minskningen genomförs för att stämmans, ovanstående beslut, om minskning av aktiekapitalet, nyemissionen och om fondemissionen sammantaget inte ska medföra att Bolagets aktiekapital ändras.

 

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 4 maj 2023, kl. 13:45 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.