October 9, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) den 9 oktober 2023

Stockholm, 9 oktober 2023 – Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) den 9 oktober 2023 fattades följande huvudsakliga beslut.

Val av styrelseordförande

Bolagsstämman beslutade att inte entlediga Jörgen Durban från uppdraget som styrelseledamot och styrelseordförande i Bolaget.

Bemyndigande avseende nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Bolagsstämman beslutade med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 36 873 230 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10 procent av aktiekapitalet och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Joonhee Won, VD, Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 oktober 2023, kl. 12.00 CEST.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.