July 3, 2019

Kommuniké från extra bolagsstämma i Anoto Group AB

Stockholm, 3 juli 2019 – Vid extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) den 3 juli 2019 fattades följande huvudsakliga beslut.


Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter.


Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter

Stämman beslutade att ett styrelsearvode till var och en av de nyvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen ska utgå med 335 000 kronor, dvs. samma styrelsearvode som beslutades vid årsstämman 2019.


Val av styrelseledamöter

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om nyval av Anders Sjögren, Steve Kim och Henrik Hammarskiöld.


Beslut om utställande av optioner till nyvalda styrelseledamöter

Stämman beslutade att Bolaget ska kunna tilldelas 500 000 optioner till var och en av de nyvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen enligt Bolagets incitamentsprogram för styrelseledamöter.

Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att behålla kompetenta personer som styrelseledamöter i Bolaget.

Det föreslagna incitamentsprogrammet innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas personaloptioner. Tilldelade optioner kan utnyttjas enligt följande. En tredjedel av optionerna tjänas in och kan utnyttjas efter ett år. Därefter tjänas resterande två tredjedelar av optionerna in pro rata, med 1/24 per månad, tills samtliga optioner är intjänade efter tre år. Intjäning av optioner förutsätter att deltagaren är eller har varit styrelseledamot i Bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från dagen för tilldelning av optionerna. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av stamaktier i Bolaget fram till och med den 31 augusti 2022 varefter utestående optioner förfaller. Varje option berättigar deltagaren att förvärva en stamaktie i Bolaget till ett pris om 4,08 kronor, vilket motsvarar cirka 381 procent av den genomsnittliga slutkursen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 3 juni 2019 till och med den 7 juni 2019.

Incitamentsprogrammet föreslås omfatta sammanlagt högst 1 000 000 personaloptioner, motsvarande cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Incitamentsprogrammet kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 som innebär att värdet kostnadsförs som en personalkostnad över intjänandeperioden. Baserat på antaganden om en aktiekurs om 1,062 kronor (stängningskursen för Bolagets stamaktie den 7 juni 2019), beräknas kostnaden för incitamentsprogrammet, exklusive sociala avgifter, understiga 10 000 kronor. Kostnaden kommer att fördelas över åren 2019-2022.

Incitamentsprogrammet innebär att styrelseledamöter i Bolaget tilldelas personaloptioner vilka berättigar till förvärv av aktier i Bolaget. Sådana överlåtelser faller under 16 kap. aktiebolagslagen, vilket innebär att beslut om incitamentsprogrammet är giltigt endast om det biträds av minst nio tiondelar av såväl de avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C  

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,60 kronor,motsvarande cirka 0,8 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförandet av nyemissionerna är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitaments­program och för att säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram. Före överlåtelse av aktier till deltagare som utnyttjar personaloptioner kommer styrelsen att besluta om omvandling av aktier av serie C till stamaktier. Bolaget har hittills inte emitterat några aktier av serie C.


Beslut om bemyndigande for styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

Syftet med bemyndigandena enligt ovan är att kunna besluta om återköp av aktier av serie C för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

ir@anoto.com