February 28, 2018

RAPPORT JANUARI–DECEMBER 2017

  • Vi är nu färdiga med kostnadsbesparing och omstrukturering. Under Q4 skrev vi av ytterligare 1,9 MUSD (16,4 MSEK) i extraordinära kostnader för att städa upp i vår balansräkning. I detta ingår cirka 0,4 MUSD i avgångsrelaterade kostnader, 1,2 MUSD för nedskrivning av immateriella tillgångar samt 0,2 MUSD för nedskrivning av osäkra fordringar. 
  • Nettoomsättningen under året uppgick till 173 MSEK (236). Nettominskningen beror på en kombination av minskad försäljning inom verksamheterna Forms och Notetaking samt ökade intäkter för Anoto Korea (tidigare kallat Pen Generations).
  • De minskade intäkterna för Forms beror i första hand på uppskjutna order för befintliga pennor eftersom kunderna förväntade sig att en ny penna (AP-701) skulle släppas under Q4 2017. Dessutom ändrade Anoto sin prispolitik för verksamheten inom Forms. I stället för att sälja pennor till en hög engångskostnad sänkte vi priset på hårdvara och begär återkommande avgifter. Kunder betalar nu en årlig licensavgift för pennor och en avgift för programvara tillsammans med obligatoriska mönsterinköp. 
  • Även om vi anser att detta är rätt prissättningsmodell på lång sikt, drabbades vi oundvikligen av en viss minskning av intäkter under fjärde kvartalet när vi i många fall avslog en begäran om förnyelse baserad på det gamla prisschemat. 
  • Medan nettoomsättningen minskade med 63 MSEK minskade rörelseförlusterna dramatiskt till 37 MSEK (260), i första hand till följd av förbättrade bruttomarginaler och kostnadsbesparingen till följd av omstrukturering.
  • Bruttomarginalen förbättrades till 41 % (34 %) huvudsakligen till följd av förändringen i produktmix i och med att Anoto börjar få mer licensavgifter, avgifter för användning av programvara och intäkter från mönsteranvändning.
  • Overheadkostnaderna för kvartalet uppgick till 108 MSEK, väsentligt lägre än föregående år (339 MSEK), till följd av insatserna avseende omstrukturering och kostnadsminskning i samtliga verksamheter trots de slutliga åtagandena i samband med avvecklingen av aktiv verksamhet vid sju av Anotos kontor i världen.

Kommentarer från VD

Den sista kampen med det gamla Anoto inleddes under Q4 2017. Vi ändrade vår prispolitik för formulär. Den gamla prissättningen var ett totalt virrvarr eftersom det fanns för mycket komplexitet och motsägelser bland avtalen. Över hela linjen lämnades mönster ut gratis. I en del fall sålde vi pennor under tillverkningskostnad. En återkommande företeelse var att det fanns ingen eller mycket lite återkommande intäkt och det fanns ingen koncernövergripande prispolitik utan bara den som bestämts av tidigare försäljare från Anoto som fick provision på försäljning.

Vi har nu infört en enkel prisstruktur och en global prispolitik. Vi uppdaterade vår kunddatabas för att fastställa vilka kunder som var aktiva och vilka som var inaktiva. Vi fick klagomål avseende brist på tillgängligheten hos vår kundsupport trots att vår support arbetade med full kapacitet. Vi beslutade att prioritera supportförfrågningar från aktiva kunder och inte dränkas i förfrågningarna från “partners” som inte gett oss några order under de senaste fem åren.

Vår nya prispolitik är volymviktad. Storvolyminköpare kan nu åtnjuta en avtagande prismodell i enlighet med volymen hos deras årliga penninköp. Alla kunder betalar nu en årlig avgift för pennlicens, en för användning av programvara samt en avgift för användning av mönster. Vi lämnar inte längre ut miljoner sidor med mönster gratis till dem som köper ett fåtal pennor. Vi har stött på visst motstånd, framför allt från användare som använder mönster mycket och som varit vana att inte betala något för mönstret.

Vi har tagit ett medvetet beslut att ta ett steg tillbaka för att komma framåt. Vi kanske förlorar en del gamla Anoto-kunder som brukade köpa ett fåtal pennor till hög kostnad och kunde använda mönster gratis. Men vi får nya kunder som uppskattar den nya pennan AP-701 och att de kan köpa denna mycket billigare om de beställer en större volym. Cevahir Group i Turkiet är en sådan kund. De har redan betalat 100 000 USD i en årlig mönsteravgift och har lagt en inköpsorder på 70 000 AP701pennor.

Vi har nu kapacitet att tillverka 20 000 AP-701pennor per månad i Korea och vi etablerar en ytterligare produktionsanläggning i Kina tillsammans med en långsiktig tillverkningspartner.

Effekten av den nya pennplattformen är betydelsefull för Anotos nya prisstrategi för formulär, nämligen att ta mindre betalt för hårdvara och maximera återkommande intäkter genom intäkter från programvara och mönster. För att stödja en sådan omvandling utvecklar Anoto en ny programvaruplattform för att komplettera den befintliga lösningen Anoto Live Forms (ALF). Den nya plattformen Anoto Live Forms (ALF) är i första hand inriktad på stora företag. Den ökar både skalbarheten och lättheten att integrera i en kunds eget system.

Tidigare hade Anoto olika plattformar, olika utvecklingsverktyg för mjukvaruutvecklare (SDK) samt olika firmware i Livescribe, Anoto Korea och Anoto. Trots att alla tre plattformarna använde Anoto-teknologi, kunde olika pennor inte tillsammans använda Anotos mönster och mobilappar. Dubblering av kostnader för att upprätthålla de olika plattformarna var oundviklig. Med den nya penn-plattformen har Anoto till slut uppnått full konvergens och integrering, vilket kommer att göra det möjligt att minska den årliga kostnaden för att uppdatera och underhålla firmware, mobilplattform och utvecklingsverktyg för mjukvaruutvecklare (SDK). Hittills har vi varit tvungna att uppdatera tre olika plattformar när det funnits en uppdatering av IOS eller Android.

Även om det var ett medvetet beslut, minskade våra intäkter betydligt under Q4. Trots en sådan nedgång i intäkter skulle vi ha uppnått ett blygsamt rörelseresultat på 46 KUSD innan vi kostnadsförde 1,9 MUSD i engångskostnader. Viktiga inslag i denna kostnad utgörs av 1,2 MUSD avseende immateriella tillgångar, 223 KUSD för nedskrivning av osäkra fordringar samt 385 KUSD för avgångsvederlag för personer i företagsledningen som lämnat och löner till anställda.

UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI

“De resonliga anpassar sig till världen;
De oresonliga envisas med att försöka anpassa världen till sig själva.
Därför är alla framsteg beroende av de oresonliga.”
George Bernard Shaw

Anoto går in i en ny utvecklingsfas och jag är mycket stimulerad av utsikterna för Anoto under 2018. Vi gjorde betydande framsteg när det gällde ADNA. Vi nådde till exempel ett avtal om användning av ADNA vid paketering med ett bolag som tillverkar golfbollar med eget varumärke för en av världens största varuhuskedjor för försäljning exklusivt till medlemmar. I det här fallet kommer ADNA att tillhandahålla en färskhetsindikator för kunderna och möjligheter till snabb beställning liknande konceptet bakom Amazons köpknappar Amazon Dash. Detta är en första ingång till denna världskända detaljist och vi hoppas kunna övertyga dem att använda ADNA inom andra områden, t.ex. livsmedel och vitaminer. Liknande spännande projekt diskuteras aktivt med flera branschdominerande kunder i Asien och USA samt med olika myndigheter i Japan.

Biometrisk penna
Under Q1 2018 påbörjade vi förberedande marknadsföring av en biometrisk penna som inkorporerar en sensor för fingeravtryck (fingerprint sensor) och mottagandet har varit överväldigande. Vi inbjöds av ett stort japanskt företag att visa upp vår prototyp av denna biometriska penna på deras utställning i april. De avsätter en monter för vår biometriska penna innan kommersiell tillverkning påbörjas under andra hälften av året. Det är ett lämpligt tillfälle att lansera den förberedande marknadsföringen av den biometriska pennan i Japan, på grund av skandalen med Nissan Motors som ledde till att 1,21 miljoner fordon återkallades till en kostnad på 25 miljarder yen (222 MUSD). Anledningen till återkallandet var, enligt Nissan, “upptäckten att slutinspektioner av fordon inte utfördes av auktoriserade tekniker”.

Genom att sensorer för fingeravtryck lagts till, vet vår penna nu 1) vad som skrivs, 2) när det skrivs, och 3) vem som skriver.

Anoto Cocoon
Den kanske intressantaste utvecklingen har skett inom “miljonförsäljningsprojektet” som jag beskrev i den senaste rapporten för Q3. Vi har nu döpt om detta projekt till Anoto Cocoon. Ett exempel på detta är ett MIT-anknutet företag i startfasen där vår penna används för att diagnosticera Alzheimer och vid tidig upptäckt av demens. Det fick klartecken från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA i januari 2018 att marknadsföra sina produkter. Vi har ett arrangemang för vinstdelning med företaget och räknar med att erhålla royaltyintäkter när de kommer att påbörja lansering under 2018. Det fick också The Not Impossible Connectivity Award 2018. Vår Live Pen 2 är nu en medicinteknisk produkt som registrerats hos amerikanska FDA.

Ett annat exempel på Anoto Cocoon är ett företag för nätbaserad utbildning och testning, som nyligen utvecklat en utbildningsplattform som använder diagnostisk testning baserad på Anotos pennor. Vi har inlett diskussioner med ett stort utbildningsförlag i USA om att sälja denna nyutvecklade teknologiska utbildningsplattform till dem. I likhet med uppstartsföretaget används analytiska och temporala data som erhållits från pennan för att på ett korrekt sätt diagnosticera en students färdigheter när det gäller problemlösning och kunskap.

Ett nyligen inkuberat projekt är inriktat på att göra kraften hos ADNA lätt tillgängligt för användning inom förstärkt verklighet (AR, augmented reality). ADNA kan lämna viktiga bidrag inom flera områden av AR inbegripet markörbaserad förstärkt verklighet (marker-based AR) och överlagrad förstärkt verklighet (superimposition-based AR). Vi för diskussioner med flera AR-företag om att tillhandahålla ADNA som en teknologiplattform för AR-tillämpningar.

Teknologi för programvara och mobilappar
Anoto för också diskussioner med programvaru- och mobilappföretag i världsklass om att tillhandahålla Anoto-teknologi som en plattform för gränssnitt mot papper. Både Microsoft Surface Pro och Apple iPad Pro har visserligen pekpennor (stylus pens) som samverkar med skärmen men dessa pennor fungerar inte på papper. Anoto håller på att utveckla anslutbarhet som kan användas med OneNote, Google Keep och andra anteckningsappar och programvara för att länkas på ett smidigt sätt till programvaran/appen och papper.

Människor
Vi befinner oss nu på ett stadium, både vad gäller finanser och produktutveckling, där kompetenta och professionella chefer kan ansluta till företaget. Vi håller på att rekrytera en vice president för försäljning i Nordamerika och en för Asien. Vi håller också på att rekrytera en produktchef för Software and Apps. Vi försöker också fylla luckor inom marknadsföring och FoU. Människorna på Anoto pratar inte längre om nuet utan om framtiden. Frågor som rör omstrukturering och instabilitet tillhör det förgångna. Nu ser vi i hög grad fram mot ett nytt Anoto. Sådana förändringar i företagskultur är också ett tecken på att vi är redo att bygga upp vårt team.

Hopp och dröm
Anoto, som det var tidigare, ansåg att det hade en sådan unik teknologi att det endast borde jämföras med premium när det gällde prissättning och användning. För mig symboliserar premium en högt prissatt men liten nischmarknad. Ett av mina mål var att få ner priset på pennan och göra den överkomlig och attraktiv. Med tillkomsten av AP-701 har vi nu förutsättningar att påbörja den processen. Billig och massmarknad är inga fula ord för mig. Anotos teknologi kan ha många användningsområden som sträcker sig bortom vår fantasi. Anotos mönsterteknologi, framför allt, är särskilt lämplig för senare tids framsteg inom områden som förstärkt verklighet och digitaltryck. Vi kallar denna fas för Anoto Technology Extension. Vi drömmer om att vi en dag kommer att tala om Anoto varje dag, överallt.

Joonhee Won VD, Anoto Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari kl. 08.45 CET.

KALENDER FÖR 2018    

Årsredovisning – 31 mars 2018

Bolagsstämma – 15 maj 2018

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information.

 

För ytterligare information

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD
E-post: ir@anoto.com  

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929
Flaggan 1165
116 74 Stockholm, Sweden
www.anoto.com