February 28, 2019

RAPPORT JANUARI – DECEMBER 2018

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 116 MSEK (173) och nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 27 MSEK (‑26).
  • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -132 MSEK (-37) och rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -122 MSEK (-16).
  • Under Q4 skrev vi ner extraordinära kostnader av engångskaraktär med 107 MSEK för att rensa balansräkningen. I detta ingår en nedskrivning av lager (23 MSEK), balanserade utgifter (53 MSEK), goodwill (19 MSEK) och övrig avskrivning avseende immateriella tillgångar (9 MSEK).
  • Minskningen i nettoomsättning beror i första hand på att Forms kunder placerat sina order på pennor så att de i tiden sammanfaller med att företagskvantiteter av den nya Anoto-pennan (AP-701) fanns tillgängliga. Dessutom har Anotos ändrade prispolitik för verksamheten inom Forms också bidragit till detta uppskjutande av intäkter. I den nya modellen sänks den initiala hårdvarukostnaden och ett återkommande intäktsflöde etableras som sammanhänger med hårdvara, programvara och Anotos egenutvecklade mikropunktsmönster.
  • Denna förändring av prissättningsmodell medförde att vi måste avslå många förfrågningar om förnyande på basis av den gamla prissättningsmodellen. Det fick en oundviklig effekt på intäkterna, men koncernen räknar med en betydande intäktsökning under kommande kvartal i samband med snabbt antagande av den nya pennan och allmänt godkännande av den strategiskt sunda nya prispolitiken.
  • Undantas nedskrivningen av lager (23 MSEK), ökade bruttomarginalen under perioden till 52% (41%) till följd av bättre marginaler i verksamheten Notetaking och att licensintäkterna ökade till 19% (14%) av den övergripande produktmixen.
  • Undantas nedskrivningarna av engångskaraktär om 85 MSEK, uppgick overheadkostnaderna under perioden till 84 MSEK, lägre än föregående år (108 MSEK) till följd av insatserna avseende omstrukturering och kostnadsminskning inom samtliga verksamheter.

Kommentarer från VD

Fjärde kvartalet var det sista kvartalet då gamla ärvda produkter och nya produkter samexisterade.  Vi producerade den sista satsen LP2-pennor och deklarerade därefter att nu var det slut. Vi avvecklade 601- och 602-pennor i Anoto Koreas (PenGen) tidigare produktportfölj.  

Resultatet blev att vi beslutade att göra rent hus med det som varit och skriva ner balanserade FoU-kostnader, inklusive 6,1 MUSD från Starbase-projektet (utveckling av HP-penna), goodwill avseende förvärv av Anoto Ltd samt andra immateriella tillgångar. De totala nedskrivningarna uppgick till 9,3 MSUD. Dessutom uppgick nedskrivningen av inkurant lager avseende komponentinköp till 2,7 MSUD. 

Enhet: MUSD 2017 2018
USA (Livescribe) 7,0 7,1
Europa (Enterprise Forms) 5,1 3,5
Korea (OEM) 5,5 2,7
Övrigt 2,7
Totalt 20,3 13,3

Nedgången i intäkter härrörde i första hand från Korea i och med att Kyowon OEM avbröts under ett år till följd av ändringen av pennmodell från 612 till AP-701. Utvecklingen av en strömmande version av 701-pennnan slutfördes emellertid under fjärde kvartalet 2018 och vi återupptog leveranserna genom att sälja pennor till ett värde av 1 MSUD i slutet av december. Lanseringen av 701K var framgångsrik genom att kunder uppskattade formfaktorn hos pennan och att felfrekvensen var lägre än någonsin tidigare, mindre än 1 %. Följaktligen fick vi ännu en order i februari motsvarande 650 000 USD inklusive service och underhåll under 2019.  Ytterligare pennor kommer att levereras under första och andra kvartalet 2019.  I och med att leveranserna av OEM-pennor återupptogs till Kyowon förväntar vi oss att intäkterna från Korea kommer att återhämta sig under 2019.

Trata från Indien inväntade lanseringen av den strömmande pennan och återupptog orderna när vi slutfört utvecklingen. Vi fick en pilotorder på 210 pennor avseende 701K (strömmande version) och den nya 701M (Forms-penna med större minne). Leveranserna väntas påbörjas under Q1 2019.

Fjärde kvartalet var ett besvärligt kvartal eftersom  vi stötte på svårigheter i utvecklingen av appar och desktop-lösningar för de nyligen lanserade AEGIR-pennorna. Till följd av detta gick vi miste om order om upp mot 8 000 pennor. 

Till ljuspunkterna hörde att vår bruttomarginal under året ökade till 52 % från 41 % under 2017, justerad för en engångskostnad för nedskrivning av inkurant lager. Ökningen av bruttomarginal berodde i första hand på den framgångsrika övergången till en prissättning baserad på licens och mönsteravgift inom Enterprise form liksom minskad produktionskostnad för hårdvara. 

Våra rörelsekostnader (Opex) var oförändrade på 2,5 MUSD. De balanserade utvecklingskostnaderna, inklusive nya programvaruplattformar som C.AI och  aDNA fortsatte emellertid och uppgick till 0,6 MUSD under kvartalet.    

UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI

Lanseringen av C.Ai i januari 2019 var mycket framgångsrik. Vi har indikationer på intresse för betalda pilotprojekt (vi tar ut en avgift för pilotstudier) från hela världen, vilka sträcker sig från internationella skolor i Mellanöstern till universitet i USA. Vi har därefter anställt två dedikerade säljare och en marknadsförare i USA. Vår förmåga att samla ”big data” genom våra digitala pennor och vår avancerade bedömningsplattform gör C.AI till en verkligt unik produkt. Vi tror att den är världens första och enda AI-plattform för undervisning offline, en marknad på mer än 7 biljoner USD om året.    Ännu viktigare är att vi för diskussioner med ett större amerikanskt universitet om att använda C.AI i deras akademiska forskning. 

B2C-versionen av aDNA-stickers lanserades också under första kvartalet 2019. Vi har redan säkrat vår första order på aDNA-stickers.  Även om det rörde sig om ett lågt belopp (25 000 USD) utgjorde det den första aDNA-intäkten för B2C. 

Cervahir’s licens löpte ut i januari 2019. Det rådde stor oro i företaget på grund av krisen för den turkiska valutan Lira och genom att ledningen därefter avgick. Vi informerades om Cervahir-koncernens beslut i februari 2019 att suspendera distributionen av vår teknologi till Q4 2019. Under Q4 2019 kan vi komma att återuppta diskussionerna om en förnyelse för 2020. 

För att fokusera och koncentrera oss på utvecklingen av programvaruverksamheten under 2019 beslöt vi att strategiskt prioritera försäljning och marknadsföring av C.AI och aDNA. Ytterligare hårdvaruutveckling skjuts upp till andra halvåret 2019. 

Joonhee Won
VD, Anoto Group AB (publ)

KALENDER FÖR 2019      

Årsredovisning – 31 mars 2019

Årsstämma – 15 maj 2019

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information. 

 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD
E-post: ir@anoto.com   

Anoto Group AB (publ.) Org. Nr. 556532-3929
Flaggan 1165
116 74 Stockholm, Sweden
www.anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2019, kl. 08.45 CET.

Bilaga