February 28, 2020

RAPPORT JANUARI – DECEMBER 2019

Fjärde kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade till 31 MSEK (27)
 • Bruttomarginalen ökade till 64 procent (-29 procent)
 • Nedskrivning av goodwill med -7 MSEK
 • Rörelseresultatet förbättrades till -14 MSEK (-122)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,88)
 • Anoto genomförde en riktad nyemission om 12 miljoner stamaktier och tillfördes därigenom cirka 1,464 MUSD

 

Januari – december 2019

 • Nettointäkterna minskade något till 112 MSEK (116)
 • Bruttomarginalen stärktes till 54 procent (32 procent)
 • Nedskrivning av goodwill med -7 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick -51 MSEK (-132)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,23 SEK (-1,16)
 • I september genomförde Anoto en riktad nyemission om 17 650 000 nya aktier, och tillfördes därigenom cirka 15 miljoner SEK i nytt kapital
 • I november genomförde Anoto en riktad nyemission om 12 000 000 nya stamaktier, och tillfördes därigenom cirka 1,464 MUSD i nytt kapital
 • Anoto erhöll i november en investering om 3 MUSD till sitt dotterbolag för utbildning, Knowledge AI Inc, som ersättning för en ägarandel om 16,667 procent av Knowledge AI Inc. Investeringen gjordes baserat på en pre-money värdering av Knowledge AI Inc om 15 MUSD, varefter Knowledge AI Inc:s post-money värdering bedöms vara 18 MUSD, motsvarande cirka 173 MSEK
 • Händelser efter rapportperiodens utgång:
   • Ytterligare två amerikanska skoldistrikt har valt Anotos utbildningslösning KAIT för att erbjuda individanpassad utbildning genom artificiell intelligens. Skoldistrikten består tillsammans av 238 341 elever fördelade på 301 skolor

 

Den fullständiga rapporten kan laddas ned här

 

För ytterligare information, kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2020, kl. 08:00 CET.

 

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.