July 17, 2018

RAPPORT JANUARI – JUNI 2018

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 60 MSEK (95) och nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 32 MSEK (‑49).
  • Rörelseresultatet under perioden uppgick till 2 MSEK (-25) och rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 1 MSEK (7).
  • Minskningen i nettoomsättning beror i första hand på att Forms kunder placerat sina order på pennor så att de i tiden sammanföll med att företagskvantiteter av den nya Anoto-pennan (AP-701) fanns tillgängliga. Dessutom har Anotos ändrade prispolitik för verksamheten inom Forms också bidragit till detta uppskjutande av intäkter. I den nya modellen sänks den initiala hårdvarukostnaden och ett återkommande intäktsflöde etableras som sammanhänger med hårdvara, programvara och Anotos egenutvecklade mikropunktsmönster.
  • Denna förändring av prissättningsmodell medförde att vi måste avslå många förfrågningar om förnyande på basis av den gamla prissättningsmodellen. Det fick en oundviklig effekt på intäkterna, men koncernen räknar med en betydande intäktsökning under kommande kvartal i samband med snabbt antagande av den nya pennan och allmänt godkännande av den strategiskt sunda nya prispolitiken.
  • Även om nettoomsättningen på årsbasis minskade med 35 MSEK under perioden nådde koncernen ett rörelseresultat på 2 MSEK (-25) till följd av högre bruttomarginaler och lägre rörelsekostnader.
  • Bruttomarginalen under perioden ökade till 54% (39%) till följd av bättre marginaler i verksamheten Notetaking och att licensintäkterna ökade till 23% (18%) av den övergripande produktmixen.
  • Overheadkostnaderna under perioden uppgick till 31 MSEK, väsentligt lägre än föregående år (62 MSEK) till följd av insatserna avseende omstrukturering och kostnadsminskning inom samtliga verksamheter.

 

Kommentarer från VD

Fem kvartal i rad med rörelsevinst och en ökning med 14% i nettoomsättning jämfört med Q1. 

Även om det rör sig om en måttlig ökning, beror ökningen under Q2 i första hand på ökade intäkter från detaljistverksamheten för Livescribe och en återhämtning för OEM-verksamheten från Anoto Korea.  Bruttomarginalen är något lägre jämfört med Q1 av två skäl: 1) programvaru- och licensintäkter från WAST inträffade under Q1 och 2) tillkomsten av OEM-försäljning med lägre marginal.  Under första halvåret 2018 är emellertid Anotos bruttomarginal på 54% väsentligt högre än de 39% som uppnåddes året innan. 

Forms intäkter förblev svaga under Q2 men de flesta av de största kunderna har undertecknat ett nytt avtal baserat på en ny prisstruktur eller så befinner de sig mitt uppe i förhandlingar.  Vi vidtar nu rättsliga åtgärder mot personer som har använt vår teknologi utan att betala.  Vi fann många fall där tidigare partners till Anoto använt utgångna mönster, olagligt kopierat våra mönster och använt vår programvara eller Software Development Kit (SDK) utan att betala till Anoto.   Vi inledde rättsprocesser mot dem som gör intrång i våra immateriella rättigheter och kommer att fortsätta med detta tills beteendet upphör.

Vi fortsätter att expandera vår försäljningsbas genom global expansion.  Nu pratar vi med företag och regeringar i Latinamerika och de japanska försäljningsinsatserna ökar sedan DNP’s ensamrätt upphört.  Vi ser också ett plötsligt ökande intresse i Nordamerika och Västeuropa. Bland faktorerna som bidragit till detta plötsliga uppsving återfinns 1) företag som blir desillusionerade när det gäller lösningar med datorplattor eftersom utbildningsinsatserna innebär höga kostnader och tar mycket tid för medarbetarna, 2) besparingar i utbildningstid är också en viktig faktor eftersom penna och papper inte kräver utbildning, 3) utbredd tillgång på BI-programvara, som exempelvis Tableau.com, driver också på försäljningsförfrågningarna eftersom data från våra pennor kan överföras direkt till Tableau databas.  När vi väl kommit över hindret i samband med prissättningen av mönster, tror vi på en stark återkomst för verksamheten Enterprise Forms.

UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI

Q2 var en period av återuppbyggnad.  Vi rekryterade tre nya unga professionella medarbetare för att bilda en Strategic Executive Committee.  Ashwin, en datanalysexpert, började på Anoto för att leda utvecklingen av lösningar som drivs av penndata.  Peter började som Global Sales Coordinator. Philip började som juridisk expert för strategiska allianser och joint ventures.  Tillsammans med Aanand, som leder vår detaljistverksamhet, och Seunghoon, vår financial controller, utgör dessa vår Strategic Executive Committee med fem medlemmar.  Dessa fem professionella medarbetare är omkring 30 år gamla och förväntas bli ledarna i det framtida Anoto. 

Sökandet efter Head of Sales for Asia befinner sig i slutskedet och förväntas vara avslutat i slutet av juli. 

På utvecklingssidan är vi mycket glada över att ha Steve Kim.  Steve kunde slutföra utvecklingen av en ny penna för varumärket Livescribe kallad AEGIR-serien.   AEGIR-serien har två modeller kallade Marlin och Dolphin.  Inledningsvis lanserade vi två färger, Teal och Purple, och vi kommer att lägga till flera färgpaletter senare.

AEGIR är uppkallad efter den nordiska havsguden för att högtidlighålla bolagets svenska arv och vi har till slut en penna som vi är stolta att kunna presentera med ett svenskt namn.  Det är den smalaste och tekniskt mest avancerade, men har ändå den lägsta prislappen för en digital penna i detaljistledet.  Pennan utvecklades på basis av AP701 men med mycket större minne (128MB).    Det är den första Anoto-pennan som kommer att ha både mobilapp och programvara för bordsdator.  Utrustad med ett dubbelt Buetooth-chip (LE och klassiskt) kan den både strömma och lagra data i pennan.

Vi lanserade pennan under andra veckan i juli och räknar med att börja leverera i början av september. 

Jag tror på multitasking och våra medarbetare gör till slut flera saker samtidigt. Vårt hårdvaruteam har utvecklat en mycket efterlängtad fingeravtryckspenna samtidigt som AEGIR-serien.  Vi räknar med att lansera också denna penna i september.  För närvarande pågår programvaruutvecklingen för fingeravtryckspennan för fullt för att försöka klara deadline i september.

När det gäller programvaru- och lösningsutveckling arbetar Hojae på fem projekt samtidigt.  (1) Uppgradera programvaruplattformen för Anoto Live Forms, (2) uppdatera Software Development Kit (SDK), (5) utveckla utbildningslösning, (4) uppgradering av ADNA App och (5) bygga en desktop-lösning för Notetaking-pennor. 

Till slut fungerar Anoto som ett nystartat företag, där man arbetar natt, arbetar och genomför videokonferenser över veckoslut.  Det har lett till att vi har kortat utvecklingstiden för pennor ytterligare.  Numera tar det mindre än sex månader att utveckla en penna.  Detta herkulesarbete leder till att alla är fysiskt utmattade, men moralen är hög eftersom vi alla ser ljuset i slutet av tunneln.   

Anotos omvandling till en lösningsbaserad verksamhet går framåt i snabb takt.  Till slutet av året räknar vi med att ha flera penn-data-baserade lösningar för olika marknader.  Det är mycket enklare att sälja innovativa lösningar som använder vår teknologi för digitala pennor och mönster än att sälja ”rå” teknologi och förvänta sig att någon annan utvecklar lösningar som använder teknologin.  Jag ska inte utveckla detta mer av hänsyn till konkurrensrelaterad sekretess.  Anoto försöker få dubbla turbomotorer för tillväxt.  Överkomlig, attraktiv och avancerad hårdvara utgör en tillväxtmotor.  En annan motor utgörs av lösningar för specifika tillämpningar.  Q2 var inte bara en period av återuppbyggnad utan också en period med kreativa investeringar för framtiden.

Joonhee Won
VD, Anoto Group AB (publ)

KALENDER FÖR 2018      

Q3 rapport – 31 oktober 2018

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD
E-post: ir@anoto.com   

Anoto Group AB (publ.) Org. Nr. 556532-3929
Flaggan 1165
116 74 Stockholm, Sweden
www.anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 juli 2018, kl. 08.45 CET.

Bilaga