April 30, 2018

RAPPORT JANUARI–MARS 2018

  • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 28 MSEK (46) och rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (-32).
  • Nedgången i nettoomsättning beror i första hand på att Forms kunder placerat sina order på pennor så att de i tiden sammanföll med att större kvantiteter av den nya Anoto-pennan (AP-701) fanns tillgängliga. Dessutom har Anotos ändrade prispolitik för verksamheten inom Forms också bidragit till att intäkter skjutits upp. I den nya modellen sänks den initiala hårdvarukostnaden och ett återkommande intäktsflöde etableras som sammanhänger med hårdvara, programvara och Anotos egenutvecklade mikropunktsmönster.
  • Denna förändring av prissättningsmodellen medförde att vi måste avslå många förfrågningar om förnyande på basis av den gamla prissättningsmodellen. Det fick en oundviklig effekt på intäkterna, men koncernen räknar med en betydande intäktsökning under kommande kvartal i samband med snabbt antagande av den nya pennan och allmänt godkännande av den strategiskt sunda nya prispolitiken.
  • Även om nettoomsättningen på årsbasis minskade med 18 MSEK under perioden nådde koncernen ett rörelseresultat på 1 MSEK (-32) till följd av högre bruttomarginaler och lägre rörelsekostnader.
  • Bruttomarginalen under perioden ökade till 61 % (35 %) till följd av bättre marginaler i verksamheten Notetaking och att licensintäkterna ökade till 43 % (7 %) av den övergripande produktmixen.
  • Overheadkostnaderna under perioden uppgick till 16 MSEK, väsentligt lägre än föregående år (48 MSEK) till följd av insatserna avseende omstrukturering och kostnadsminskning inom samtliga verksamheter.

Kommentarer från VD

Resultaten under första kvartalet 2018 är betydelsefulla ur två aspekter. För det första utgör det fjärde kvartalet i rad med rörelsevinst. Q4 2017 uppvisade förluster, men det berodde på avskrivningen av immateriella anläggningstillgångar relaterade till förvärvet av Livescribe. När det gäller rörelsen utgör det här kvartalet avslutningen på ett helt år med rörelsevinst, från och med Q2 2017. För det andra gav våra ansträngningar att öka licensintäkterna för programvara och mönster utdelning genom att vår bruttomarginal översteg 61 % för kvartalet. Bruttomarginalen på 61 % som uppnåddes under den här perioden visar att Anotos omvandling från ett hårdvaruföretag till ett lösningsföretag nu är verklighet på marknaden. Kombinationen av ökande återkommande intäkter från hårdvara, programvara och mönsterlicensiering samt dramatiskt minskade rörelsekostnader ger oss den bestående kraften för att driva den typ av tillväxt som ligger i linje med vår strategiska vision.

Ett nyligen ingånget avtal med Vodafone om att tillhandahålla Anotos ”bäst i klassen”-lösning inom Forms för Welsh Ambulance Services Trust (WAST) vittnar om att stora kunder ser ett verkligt värde hos den nya Anoto-modellen. Denna transaktion ger över 1 MGBP i intäkter som inte rör hårdvara och är representativ för de många företagsinriktade möjligheter som på ett aktivt sätt hanteras inom ramen för Anotos verksamhetsutveckling.

Övergången till direktkontakt med några av de största företagen i världen börjar ge de förväntade resultaten. Försäljningscyklerna är långa men varje globalt leveransavtal som ingås utgör en ingång till många betydande transaktioner runt om i världen, vilka ger återkommande intäkter och värdefull företagsintern stimulans.

Det största problemet med resultaten för Q1 utgörs av intäkterna. Dessa är fortsatt tröga av i huvudsak två anledningar: 1) Forms-verksamheten gör endast affärer med kunder som godkänner nya licensavgifter för programvara och mönster, 2) tillväxten inom Notetaking-verksamheten är lägre än förväntat på grund av en brist på marknadsföringsresurser. Företagsledningen är emellertid fullt medveten om vårt behov av tillväxt och gör allt för att ta itu med dessa frågor. Anoto har för närvarande 36 stora projekt i olika grader av mognad, från tidigt utforskande till slutförande. Dessa projekt är spridda över 10 branscher vilket ger oss fördelarna med mångfald, vilka inkluderar stabilitet och många utrymmen där det brantaste segmentet på adoptionskurvan kan utnyttjas. Dessutom har Anoto nyligen på nytt etablerat och utökat sina europeiska distributionskanaler för Livescribe-produkter och vi kan redan se tecken på styrka inom denna viktiga region.

UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI

Företaget fortsätter sin omvandling till en verksamhet som drivs av programvara och tillämpningar. Anoto har en storartad underliggande teknologi, men saknar genombrottsappar som gör det möjligt för användare att dra fördel av en sådan storartad teknologi. Historiskt sett har Anoto förlitat sig på att företagets partners utvecklat sådana tillämpningar och förvärvat dem när de har programvara som Anoto vill ha. XMS Penvision var ett exempel på detta. Anoto använder fortfarande Anoto Live Forms som skapades av XMS. Anoto har också programvara kallad ALE, som skapades av en annan Anoto-partner, Develop IQ, som också förvärvades.

Denna strategi är i mitt tycke ineffektiv och bristfällig. Beslutet att köpa sådan programvara var ett bevis på Anotos oförmåga att skapa sin egen programvara och krävde en mycket detaljerad integrationsprocess som aldrig ägde rum. Programvaran som förvärvades skapades av små systemintegratörer för mindre kunder. De hade en fundamentalt annorlunda kundprofil än Anoto som handlar med mycket större kunder i en global skala.

Den nuvarande ledningen för Anoto fann ett billigare och snabbare sätt att bygga lösningar. Anoto rekryterade två nyckelpersoner till den tekniska ledningen: en inom programvara och en inom hårdvara. Vi har beslutat att väsentligen flytta teknisk utveckling, både hårdvara och programvara, till Korea och förstärka teamet i Korea. Dessa experter för med sig omfattande kunskaper och kompetenser till Anoto inom områden som programvaruutveckling, fast programvara och hårdvaruinnovation.

Hojae Hwang, en erkänd programvaruarkitekt, började på Anoto som Chief Technology Officer. Han kommer att vara ansvarig för att leda all utveckling av programvara inom Anoto, inklusive mobilappar och Software Development Kit (SDK). Som Chief Technology Officer ansvarar Hojae Hwang också för att utveckla Anotos DNA-teknologi och expandera Anotos IP rörande mönsterteknologi.

Steve Kim börjar som Chief Engineering & Manufacturing Officer. Han kommer att ansvara för all hårdvaruutveckling, tillverkning och hantering av leveranskedjan. Han har en imponerande bakgrund inom hårdvaruutveckling och är expert på design av hårdvarusystem och tillverkning. Steve Kim för med sig betydande relevant erfarenhet till Anoto då han har utvecklat en satellitradio, ett bildbehandlingschip, en sats för identifiering av DNA, handdatorer och processorer för signaler för multimedia.

Anotos ledningsgrupp består nu av fyra medlemmar: VD, Chief Strategy Officer, Chief Technology Officer samt Chief Engineering & Manufacturing Officer. Att lägga till programvaru- och hårdvaruexpertis ligger i linje med såväl Anotos strategi att ytterligare uppgradera sin teknologiska överlägsenhet och företagets nya fokus: genombrottsapplikationer som använder Anotos mönsterteknologi.

När det gäller försäljningstillväxt fortsätter vi att utveckla kunder som är stora återkommande kunder. Att arbeta direkt med stora multinationella företag är en lång och krävande process. Vi måste tålmodigt gå igenom många pilotprojekt innan dessa företag slutligen beslutar att kommersiellt använda vår teknologi. Vi är emellertid övertygade att många av våra befintliga 36 projekt inom tio branscher på fem kontinenter kommer att resultera i framtida intäkter och vi kommer inte att minska våra ansträngningar att ytterligare expandera vår kundbas och geografiska räckvidd.

Joonhee Won
VD, Anoto Group AB (publ)

KALENDER FÖR 2018      

Årsstämma – 15 maj 2018

Q2 rapport – 31 juli 2018

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information.

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD
E-post: ir@anoto.com   

Anoto Group AB (publ.)org. nr. 556532-3929
Flaggan 1165
116 74 Stockholm, Sweden
www.anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 april 2018, kl. 08.45 CET.

Bilaga