May 27, 2020

Rapport Januari – Mars 2020

Första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen minskade något till 21 MSEK (26)
  • Bruttomarginalen minskade till 47 procent (59 procent)
  • Rörelseresultatet uppgick till -18 MSEK (-9)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,06)
  • Anoto genomförde en riktad nyemission om 20 miljoner stamaktier och tillfördes därigenom cirka 2,2 MUSD
  • Händelser efter rapportperiodens utgång:
    • Bolagsstämman godkände enhälligt styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästa bolagsstämma besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 34 000 000 aktier, motsvarande en utspädning med cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på den vid dagen för bolagsstämman antal aktier i Bolaget

 

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 maj 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.