November 23, 2018

RAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2018

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 89 MSEK (147) och nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 28 MSEK (‑52).
  • Rörelseresultatet under perioden uppgick till -11 MSEK (-21) och rörelseresultatet under kvartalet uppgick till -13 MSEK (4).
  • Minskningen i nettoomsättning beror i första hand på att Forms kunder placerat sina order på pennor så att de i tiden sammanföll med att företagskvantiteter av den nya Anoto-pennan (AP-701) fanns tillgängliga. Dessutom har Anotos ändrade prispolicy för verksamheten inom Forms också bidragit till detta uppskjutande av intäkter. I den nya modellen sänks den initiala hårdvarukostnaden och ett återkommande intäktsflöde etableras som sammanhänger med hårdvara, programvara och Anotos egenutvecklade mikropunktsmönster.
  • Denna förändring av prissättningsmodell medförde att vi måste avslå många förfrågningar om förnyande på basis av den gamla prissättningsmodellen. Det fick en oundviklig effekt på intäkterna, men koncernen räknar med en betydande intäktsökning under kommande kvartal i samband med snabbt antagande av den nya pennan och allmänt godkännande av den strategiskt sunda nya prispolicyn.
  • Även om nettoomsättningen på årsbasis minskade med 58 MSEK under perioden minskade koncernens rörelseförlust till 11 MSEK (21) till följd av högre bruttomarginaler och lägre rörelsekostnader.
  • Bruttomarginalen under perioden ökade till 51 % (40 %) till följd av bättre marginaler i verksamheten Notetaking.
  • Overheadkostnaderna under perioden uppgick till 56 MSEK, lägre än föregående år (79 MSEK) till följd av insatserna avseende omstrukturering och kostnadsminskning inom samtliga verksamheter.

Kommentarer från VD

Under tredje kvartalet 2018 koncentrerades utvecklings- och tillverkningskostnader för nya pennmodeller (Dr. Watson och AEGIR-serien) samt utvecklingskostnader för lösningar (utbildning och aDNA) till kvartalet, vilket ledde till rörelseförluster på 1,5 MUSD.

Cirka 1 MUSD av dessa förluster härrörde från utvecklingskostnaderna. När vi påbörjade leveranser av pennorna kostnadsförde vi också 622 TUSD av de balanserade utgifterna för 701-serien. Under kvartalet spenderade vi också 88 TUSD för att styra mer nättrafik till våra viktiga Livescribe-produkter och marknadsföra dessa. 

Det fanns andra engångskostnader som exempelvis rekryteringsavgifter på cirka 90 TUSD för rekrytering av en säljrepresentant i Singapore och fyra programvaruutvecklare i Korea. 

Vi lanserade följande produkter:

4 olika modeller av AEGIR-pennor;
Livescribe för Android- och iOS-mobiler + appar för AEGIR-pennor;
Dr. Watson penna för fingeravtryck;
säkerhets- och verifieringsprogramvara för Dr. Watson;
AI-aktiverad utbildningslösning kallad C.AI; och
Uppdaterad och på nytt lanserad aDNA-lösning på en molnbaserad plattform. 

Våra rörelsekostnader var oförändrade på 1,9 MUSD. Våra kostnadsbesparande insatser fortsatte genom att vi nådde en överenskommelse med vår hyresvärd för kontoret i Lund, om att lämna över lokalen till en minskad kostnad. Vi uppnådde en besparing på 784 TUSD över de kommande tre åren.  Vi lyckades också bli av med vårt kontor i Basingstoke, vilken ledde till en besparing på kvartalsbasis om 55 TUSD (hyra plus underhållskostnader).  

På intäktssidan fick vi en order på 20 000 pennor från Kyowon, vår koreanska utbildningskund, avseende 701-pennor. De totala intäkterna under kvartalet förblev 3,1 MUSD eftersom vi såg viss svaghet för detaljhandelsintäkterna för Livescribe i väntan på de nya AEGIR-pennorna. 

UTSIKTER OCH FRAMTIDA STRATEGI

Den 1 november lanserade Anoto en molnplattform med fyra lösningar baserade på vår egenutvecklade teknologi. Med dessa fyra lösningar är vi nu inriktade på branscherna utbildning, hälso- och sjukvård, tillverkning och finans. 

Vi erbjuder en AI-baserad utbildningslösning, en säker interaktiv lösning för marknadsföring, en verifierings- och säkerhetslösningslösning samt en standardlösning för konvertering från papper till digitala medier för stora företag. 

I fokus för vår molnplattform återfinns SDK för papper som genererar mönster som används gemensamt i alla lösningarna. 

C.AI står för Cognitive Artificial Intelligence och det är vår utbildningslösning.

aDNA eller Anoto DNA är vår interaktiva marknadsföringslösning baserad på våra mikropunktsmönster.

Dr. Watson är en lösning för biometrisk verifiering avsedd för industrier som kräver digital granskning, certifiering och säkerhetsinspektioner.

C.AI Utbildningslösning

Den globala utbildningsmarknaden uppgår årligen till 7 biljoner USD. De flesta människor ägnar en fjärdedel av sitt liv åt att studera. Det är den näst mest tidskrävande aktiviteten, något mindre än en tredjedel ägnas åt att sova.

Utbildning online uppskattas till 160 miljarder USD, men utgör ändå bara 2 % av marknaden.  Utbildning baserad på AI (Artificial Intelligence) beräknas öka med 47 % per år under de kommande fem åren, i ett försök att effektivisera utbildning. 

Men för att klara detta behöver AI data. AI kan inte på ett lätt sätt användas i normala skolor och i andra utbildningsinstitutioner offline eftersom att det nästan är omöjligt att överföra data till ett digitalt format. Vår digitala penna ändrar på detta. Den registrerar data och överför dessa till AI för att bättre förutsäga en elevs inlärningsplan och gör det möjligt att skapa personliga lektionsplaner.

aDNA: Säker, interaktiv marknadsföringslösning

Idén bakom Anoto DNA kom från ett enkelt koncept, nämligen att kunna läsa mönster med en kamera i en smartphone i stället för en optisk modul i en digital penna. 

aDNA är en marknadsföringslösning som skulle kunna ersätta QR-koder. Enkelt uttryckt är det en säker QR-kod som till och med är estetiskt tilltalande. Trots att QR-koden är ful och brister i säkerhet uppgick användningen av QR till 1,3 miljarder USD år 2017 och förväntas öka till 5,3 miljarder USD på 5 år, en årlig tillväxt på 33 %.

Till skillnad från QR-koder låter vi inte andra skapa aDNA-läsare, eller låter vem som helst själva generera aDNA-koder. En sådan policy leder till finansiella bedrägerier. Nyligen förekom det ett bedrägeri i Kina där QR-koder användes för att stjäla 13 MUSD.

Vi kontrollerar läsare, appar och betalningsgateways samt säljer aDNA-mönster i en säker miljö. Till skillnad från QR-koder, säljer vi säkerheten hos aDNA genom att själva tillhandahålla markörer för aDNA.  

En annan viktig fördel med aDNA är vår förmåga att trycka mönster på de flesta ytor. Vi kan trycka på plast, metall eller på genomskinlig film. Det ger en enorm flexibilitet och vidgar de möjliga användningsområdena.

Den tredje fördelen ligger i vår förmåga att skapa unika mönster. Oavsett hur många markörer för aDNA som behövs, kan vi skapa olika markörer för olika produkter. Vi planerar till exempel att ta fram mer än 10 miljoner olika säkerhetstejper för Toppan. Varje säkerhetstejp kommer att ha en egen unik markör.

Dr.Watson, Lösning för säkerhet och verifiering

Dr. Watson är vår nya penna med en sensor för fingeravtryck. Vår penna vet vad du skriver eftersom den har ett minneschip. Den vet också när du skriver eftersom den har en realtidsklocka och datum- och tidsstämplarna är irreversibla. 

Med sensorn för fingeravtryck vet den också vem som skriver samt när och vad.

Denna kapacitet är avgörande för läkemedelsindustrin som kräver digital granskning, certifierade specialister på kvalitetssäkring (QA Specialists) av tillverkning, för att hindra industrispionage, och för mycket säkra arbetsmiljöer, t.ex. CIA, FBI, NASA etc.

Vi började sälja lösningarna i november. Vi anställde en ny försäljningschef för Nord- och Sydamerika, som började den 1 november. Vi har nu säljare i USA, Singapore, Europa, Japan och Korea. Vi räknar med att investera mera i uppbyggandet av rätt försäljningsorganisation för att öka försäljningen av dessa lösningar.  

Det är viktigt att notera att Anoto under sina första sjutton år bara gjorde en penna och inga egna lösningar. Under de senaste kvartalen utvecklade Anoto tre pennor (U-pennan, AEGIR-pennor, Dr. Watson) och tre lösningar (C.AI, aDNA, Dr. Watson). Och vi gjorde det för en bråkdel av de historiska utvecklingskostnaderna. 

Joonhee Won
VD, Anoto Group AB (publ)

KALENDER FÖR 2018      

Q4 rapport – 28 februari 2019///

Gå till www.anoto.com/investors för aktuell information. 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD
E-post: ir@anoto.com   

Anoto Group AB (publ.) Org. Nr. 556532-3929
Flaggan 1165
116 74 Stockholm, Sweden
www.anoto.com

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 november 2018, kl. 08.45 CET.

Bilaga