June 30, 2023

Stämmokommuniké från årsstämma den 30 juni 2023 i Anoto Group AB (publ)

Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 30 juni 2023 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningarna samt utdelning

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2022 samt att fritt eget kapital i moderbolaget balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Jörgen Durban, Anders Sjögren och Dennis Song. Vidare nyvaldes Joonhee Won som styrelseledamot.

Årsstämman omvalde Jörgen Durban till styrelseordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier av serie C

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av högst 14 000 000 aktier av serie C, vardera med ett kvotvärde om 0,60 kronor, motsvarande cirka 6,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter utspädning. De nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av en bank eller ett värdepappersbolag till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet.

Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid genomförandet av nyemissionerna är att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och för att säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C 

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier ska ske kontant.

Syftet med bemyndigandena enligt ovan är att kunna besluta om återköp av aktier av serie C för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Bolagets utestående incitamentsprogram och säkra betalning av sociala avgifter hänförliga till sådana incitamentsprogram.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst 46 122 393 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.