December 11, 2023

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma den 11 december 2023 i Anoto Group AB (publ) samt utseende av ny VD

Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 11 december 2023 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Styrelse

Bolagsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av Dennis Song, Injoon Jeong, Pedro Pinto och Hans Haywood.

Bolagsstämman valde Dennis Song till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Bolagsstämman beslutade att ersättning till styrelsen ska utgå enligt årsstämmans beslut (dvs. 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen att reduceras proportionellt med hänsyn till att den nya styrelsen inte kommer att tjänstgöra under hela perioden mellan årsstämman den 30 juni 2023 och nästa årsstämma).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till, ska sammanlagt uppgå till högst det antal stamaktier som motsvarar en utspädningseffekt om 20 procent av aktiekapital och röster efter utspädning, baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten och samtidigt utöka och förstärka Bolagets aktieägarbas med strategiska och långsiktiga investerare. Emissionskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

VD

Vid konstituerande styrelsesammanträde beslutade styrelsen att utse Hans Haywood till interim CEO för Bolaget efter Joonhee Wons tidigare tillkännagivande att han skulle avgå som VD i samband med bolagsstämman idag. Joonhee Won fortsätter dock som VD i Knowledge AI.

Vidare har Bolaget inlett sökandet efter en permanent VD och styrelsen vill tacka de avgående styrelseledamöterna för deras tjänster och önskar Joonhee Won och Hans Haywood framgång i sina respektive roller.

För ytterligare information kontakta:

Dennis Song, styrelseordförande för Anoto Group AB (publ)

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 december 2023, kl. 17:45 CET.

Om Anoto Group

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto har även innehav i Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.