October 1, 2018

Styrelsen i Anoto förlänger teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen till och med den 15 oktober 2018

Stockholm, 01 oktober 2018 – Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (”Anoto” eller ”Bolaget”) har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner till och med den 15 oktober 2018.

Bakgrund

Den 6 september 2018 beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2018, om nyemission av aktier och teckningsoptioner, i form av så kallade units, om 26 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen genomförs med företrädesrätt för Anotos befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen.

För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 20 september 2018 erhöll aktieägare en (1) uniträtt. Tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2021. Teckning av units är även möjlig utan stöd av uniträtter.

Teckningskursen har fastställts till 3 kronor per unit, motsvarande en kurs om 3 kronor per aktie. Teckningsoptionerna av serie 2018/2021 erhålls vederlagsfritt. Detta innebär att företrädesemissionen kommer att tillföra Anoto högst cirka 26,0 miljoner kronor före emissionskostnader, genom utgivande av högst 8 665 765 nya aktier, vilket medför en ökning av aktiekapitalet om högst 5 199 459 kronor, samt utgivande av högst 8 665 765 teckningsoptioner av serie 2018/2021. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden från och med den 2 maj 2019 till och med den 30 april 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4 kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas innebär det att Bolaget tillförs ytterligare cirka 34,7 miljoner kronor. De nya aktierna kommer att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Bolaget kommer att ansöka om handel i de nya teckningsoptionerna på Nasdaq First North.

Fullständig information avseende företrädesemissionen finns i det informationsmemorandum som offentliggjordes av Anoto den 11 september 2018. Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Anotos hemsida (www.anoto.com).

Teckningsperioden

Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 24 september 2018 till och med den 8 oktober 2018. Anotos styrelse har idag den 28 september 2018 beslutat att förlänga teckningsperioden till och med den 15 oktober 2018. Anledningen till förlängningen är att den administrativa processen hos vissa utländska förvaltare inneburit svårigheter för vissa aktieägare att teckna units innan utgången av den tidigare beslutade teckningsperioden. Styrelsen bedömer därför att en förlängning av teckningsperioden möjliggör för fler aktieägare att teckna units i företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen (angivna datum avser 2018)

24 september –
11 oktober
Handel med uniträtter
24 september –
15 oktober
Teckningsperiod
18 oktober Offentliggörande av preliminärt utfall

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information om Anoto: www.anoto.com eller e-post ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), org. nr. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Tel. +44 (0) 1256 774400 

Denna information är sådan information som Anoto är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 01 oktober 2018 kl. 07:30 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter eller andra värdepapper i Anoto.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Om Anoto

Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto använder nu också sitt mönster, sin optik och sin bildbehandlingsexpertis för att överbrygga analoga och digitala domäner genom ett initiativ känt som Anoto DNA (ADNA). ADNA gör det möjligt att unikt och diskret märka fysiska objekt och sedan enkelt identifiera dessa enskilda objekt med hjälp av allmänt förekommande mobila enheter, såsom smartmobiler och surfplattor. ADNA möjliggör spännande möjligheter för produktinnovation, marknadsinsikter och kontroll av distributionskedjan. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga