April 22, 2020

Tillägg till kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Aktieägarna i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har sedan tidigare kallats till årsstämma i Anoto måndagen den 18 maj 2020, klockan 10.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler med adress Sturegatan 10 i Stockholm. Kallelsen kompletteras härmed med följande förslag till beslut.

Förslag till beslut

Soltworks Co. Ltd. (”Huvudaktieägaren”) som representerar cirka 19 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, har informerat Bolaget om sin avsikt att på årsstämman framlägga de förslag som framgår enligt punkterna 9-11.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9)

Huvudaktieägaren föreslår att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 10)

Huvudaktieägaren föreslår att arvode åt styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 1 200 000 kronor, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Den föreslagna styrelseledamoten WC Lee, som är en ledande befattningshavare i Huvudaktieägaren, har avstått sin rätt till styrelsearvode.

Huvudaktieägaren föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor (punkt 11)

Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår Huvudaktieägaren omval av Perry Ha och Anders Sjögren samt nyval av WC Lee och Dennis Song. Information om de föreslagna ledamöterna kommer att finnas tillgänglig på Anotos webbplats www.anoto.com.

Huvudaktieägaren föreslår vidare att Perry Ha väljs till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB valdes till revisor på årsstämman 2017 för en mandattid om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2021. Grant Thornton Sweden AB har utsett den auktoriserade revisorn Mats Pålsson till huvudansvarig revisor.

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, besök www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Om Anoto Group

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Numera är Anoto en cloudbaserad tjänsteleverantör som genom sitt patenterade mönster möjliggör insamling av digital big data från det analoga. Anoto Cloud innehåller Anotos fyra lösningar: KAIT – världens första AI-lösning inom offline-utbildning, ACE – Anotos nya och förbättrade lösning för enterprise forms, aDNA – Anotos lösning för säker interaktiv marknadsföring, och Dr. Watson – Anotos lösning för biometrisk autentisering och säkerhet. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.